Přihlášení

tematicky obrazek

FINANCE V BYZNYS ERP

Pevné základy kvalitního ERP řešení tvoří dobře zpracované finanční moduly. Pokud totiž nemáte přehled o vlastních prostředcích a finančních tocích, nemáte přehled o ničem.

 

FINANČNÍ ÚČETNICTVÍ je základní součástí systému Byznys ERP. Díky důkladné a komfortní provázanosti s ostatními moduly zajišťuje přehlednou evidenci všech účetních dokladů a záznamů, které je možno dotahovat z jednotlivých modulů, pořizovat ručně nebo za pomoci přednastavených předkontací. Po aktualizaci dokladů do účetních knih umožňuje tento modul zpracování rozborů a podkladů pro interní potřebu každé účetní jednotky i pro vnější komunikaci se státními a finančními institucemi.

 

Na základě nastavení a zejména definice účtového rozvrhu modul Finanční účetnictví umožňuje evidenci střediskového účetnictví, účtování v cizí měně, detailní evidenci saldokonta a tvorbu celostátních výkazů a roční závěrky, včetně všech požadovaných výstupů a to i v grafické podobě.

 

FAKTURACE se řadí mezi moduly obchodního okruhu systému Byznys ERP. Umožňuje nastavení velkého množství parametrů, díky tomu je značně flexibilní a použitelný v širokém okruhu uživatelů. Detailně definovaná přístupová práva zajišťují bezpečnost dat a povolují provádět některé operace jen odpovědným pracovníkům. Modul Fakturace se rozděluje na pořízení odběratelských faktur, zpracování dodavatelských faktur, tvorbu zápočtů, upomínek, vyúčtování penále, sestav, grafů a účetní likvidaci jednotlivých dokladů.

 

POKLADNA je dalším modulem obchodního okruhu, který umožňuje zápis příjmových a výdajových pokladních dokladů, a tím i vedení pokladní knihy pro tuzemské i valutové pokladny, včetně jejich zaúčtování a tvorby souvisejících sestav a grafů. Součástí modulu Pokladna je také nabídka prodeje zboží, která slouží k realizaci maloobchodního prodeje za hotové. V rámci přístupových práv je možno nadefinovat jednotlivým uživatelům přístup do konkrétní pokladny, povolit opravu dokladů a změnu prodejní ceny.

 

BANKOVNÍ OPERACE slouží především k pořizování příkazů k úhradě, devizových příkazů k úhradě, příkazů k inkasu, jejich tisku, odesílání do banky a v neposlední řadě k likvidaci bankovních výpisů až po jejich zaúčtování a přenos do modulu Finanční účetnictví. Modul Bankovní operace je úzce provázán s modulem Fakturace, zejména v oblasti úhrad prvotních dokladů, a také s modulem Mzdy a personalistika v oblasti výplaty mezd. Systém umožňuje evidenci libovolného množství bankovních účtů od různých bankovních domů a uskutečňuje s nimi obousměrnou elektronickou komunikaci. S Komerční bankou je realizována také komunikace formou Přímého kanálu KB.Kontakty

Centrála

Žižkova 708, 261 01 Příbram II
Telefon: +420 318 40 20 10
Hotline: +420 318 40 20 20
Email: info@byznys.eu

Pobočka Brno

Rostislavovo náměstí 2936/12, 612 00 Brno
Telefon: +420 547 212 758
GSM: +420 603 869 871
Email: brno@byznys.eu

Pobočka Teplice

Buzulucká 426, 415 03 Teplice
Telefon: +420 417 536 463
GSM: +420 605 352 261
Email: teplice@byznys.eutlacitko2