Přihlášení

tematicky obrazek

BYZNYS ERP – VÝROBA

Modul Výroba je rozdělen do dvou samostatných částí – technická příprava výroby (TPV) a řízení výroby. Výroba umožňuje pořízení a údržbu dat pro popis jednotlivých výrobků včetně použitelných technologických postupů jejich výroby. Řízení výroby se dělí na přípravu a plánování výroby a sledování výroby. Příprava vytváří z objednávek výrobní zakázky pro dané období s využitím výrobních postupů, plánování umožní sestavit plán výroby. Sledování výroby zajišťuje zadávání údajů o dokončení výroby a dodává přehled o stavu rozpracovanosti výroby.

Výroba slouží k pořízení a údržbě dat pro popis jednotlivých výrobků včetně použitelných technologických postupů jejich výroby. Data jsou rozdělena do několika základních vzájemně svázaných kmenových tabulek, které se pro jednotlivé výrobky vyplňují souběžně a stromovou strukturou se průběžně zobrazují vnitřní hierarchie a posloupnosti.

Obsluha se tak snadno orientuje ve vlastním popisu, což vede k větší unifikaci výroby, zjednodušení a usnadnění postupu zadávání výroby. Vhodným rozpadem finálních výrobků na samostatné díly (v neomezeném počtu úrovní), které se beze změny využívají i v dalších výrobcích, lze minimalizovat redundantní zadávání dat. Barevně se zobrazuje způsobilost popisu výroby k použití pro vytváření výrobních příkazů a plánů. Důležité změny v popisu výroby mohou podléhat změnovým řízením. Popis výroby nových výrobků lze vytvořit kopírováním a upravováním popisu výroby nebo části popisů starších výrobků, které se snadno vyhledají s využitím znalostních bází tvarové a technologické podobnosti nebo pomocí jiných výběrových kritérií.

Kusovníky výrobků spolu s kusovníkovými vazbami definují finální výrobky a vyráběné díly. Technologické postupy popisují alternativy postupu získání (výroba, nákup, kooperace). Skupiny výrobků a skupinové vazby umožňují popsat souběžnou výrobu více výrobků najednou jedním technologickým postupem ze společných polotovarů. Technologický postup se skládá z posloupnosti operací. Operace obsahují mj. údaje pro plánování a odměňování výkonů, umožňují popsat jednotlivé úseky operací (činnosti) a vyjmenovat použité výrobní pomůcky.

Požadavky na výrobu jsou získávány z modulu Sklad formou objednávek výroby. Obsluha provede výběr objednávek, pro které chce v daném okamžiku vytvořit výrobní zakázky a spustí jejich převod. Převod probíhá ve třech samostatných fázích. První fáze provede kontrolu, zda existují použitelné a schválené technologické postupy pro vybrané kusovníkové položky. V případě, že existují, zobrazí je včetně všech alternativ. Obsluha vybírá nejvhodnější alternativy získání v jednotlivých úrovních rozpadu kusovníků. K tomu využívá zobrazení ve stromové struktuře s barevnou indikací kritických míst. Druhá fáze provede vlastní zaplánování pro jednotlivá pracoviště podle předem zvolené strategie – dopředné plánování (fronta FIFO) nebo zpětné plánování (odvození z termínů dokončení). Obsluze zobrazí nároky zakázky na pracoviště, termín možného dokončení, vytížení jednotlivých pracovišť. Plánovač může interaktivně vybírat z alternativních výrobních postupů a optimalizovat plán z hlediska vytížení výrobních kapacit a dodržení termínů. Dále může zohlednit použití volných dílů na skladu, případně řešit situaci kooperací. Po zařazení zakázky do plánu a po jejím uvolnění k výrobě (třetí fáze) lze získat výrobní příkazy, plány operací pro výrobní pracoviště, seznamy materiálu k vyskladnění ze skladu. Pro vytvoření plánu lze brát zřetel i na současný stav rozpracovanosti výroby a posouvat v čase plán operací pro jednotlivá pracoviště se současným respektováním dohodnutých termínů. Převod objednávek na výrobní zakázky je možno plně automatizovat (použitím hlavních alternativ) pro výrobu s již stabilizovaným popisem. Stupeň automatizace převodu se nastavuje parametricky. Plánování výroby zajišťuje také aktualizaci kapacit výrobních pracovišť a rezervaci materiálu, dílů, výrobních pomůcek.

Sledování výroby zajišťuje tisk výrobních příkazů, průvodek a soupisů materiálů. Umožňuje průběžné nebo zpětné zadávání údajů o dokončení operací na jednotlivých pracovištích podle skutečnosti formou zpětných hlášení s využitím referenčních čísel jednotlivých operací na zakázce. K zadávání zpětných hlášení lze použít snímačů čárového kódu.

Připravuje se možnost použití sítě průmyslových terminálů. Ve výrobních příkazech lze operativně snižovat a navyšovat množství, zadávat počty zmetků. Sledování výroby zabezpečuje přehled o stavu rozpracovanosti jednotlivých zakázek, skutečných nákladech v běžném kalkulačním členění, vytížení jednotlivých pracovišť. Poskytuje informaci pro operativní změny plánů v případě, že skutečnost se výrazně liší od plánu (výrobní příkazy v časovém skluzu). Současně vytváří podklady pro mzdovou agendu.

 

Spolupráce s ostatními moduly:

• Oboustranná přímá vazba mezi číslem kusovníkové položky v modulu Výroba a číslem sortimentu v modulu Skladové hospodářství. Při tvorbě nové kusovníkové položky v modulu Výroba se přetáhnou odpovídající údaje ze sortimentu do kusovníku nebo se založí nový sortiment.

• Přijaté objednávky s identifikátorem výroby=“T“ se nabízejí v modulu Výroba při převodu objednávek do výroby.

• Dokončené výrobky v modulu Výroba se nabízejí k naskladnění při vytváření příjemek v modulu Skladové hospodářství.

• Při přípravě výroby v modulu Výroba se prohledávají příslušné sklady, a pokud jsou požadované skladové položky k dispozici na skladu, může se provést automatická rezervace těchto položek formou přijaté objednávky a zohlednit tuto skutečnost při plánování výroby.

• Převod finančních nákladů nedokončené výroby do modulu Finanční účetnictví.

• Převod výkonů pracovníků z modulu Výroba do modulu Mzdy a personalistika formou jednic.

• Automatické zakládání karet výrobní zakázky v modulu Zakázky.

• Automatické vytvoření plánu výrobní zakázky na základě kalkulace technologického postupu v modulu Zakázky.Kontakty

Centrála

Žižkova 708, 261 01 Příbram II
Telefon: +420 318 40 20 10
Hotline: +420 318 40 20 20
Email: info@byznys.eu

Pobočka Brno

Rostislavovo náměstí 2936/12, 612 00 Brno
Telefon: +420 547 212 758
GSM: +420 603 869 871
Email: brno@byznys.eu

Pobočka Teplice

Buzulucká 426, 415 03 Teplice
Telefon: +420 417 536 463
GSM: +420 605 352 261
Email: teplice@byznys.eutlacitko2