2016 – 10

Vážení uživatelé,

připravili jsme pro Vás v tomto roce desátý Infomail.

 

Obchodní informace

 

Novinky v modulu BYZNYS online ve verzi 3.82 ERP BYZNYS 
V návaznosti na zkušenosti a potřeby našich uživatelů byly do modulu BYZNYS online začleněny novinky, které jsou k dispozici našim uživatelů od verze 3.82 ERP BYZNYS, která byla uvolněna ke dni 26.8.2016. 

 

Informace pro uživatele – přestěhování divize J.K.R. v Brně
Koncem měsíce srpna 2016 proběhlo stěhování společnosti J.K.R., divize Brno do nových prostor. Nová adresa divize:
                                                          J.K.R. spol. s r.o.
                                                          Rostislavovo náměstí 2936/12 
                                              612 00 Brno 
Provoz divize Brno je plně obnoven. Dosavadní telefonní linky a e-mailové adresy zůstaly v platnosti i nadále.

 

Významné novinky systému BYZNYS
Výběr více mailových adres při odeslání e-mailem V systémovém nastavení je přidána čtvrtá volba e-mailu příjemce, a to výběr při tisku do e-mailu. Před vygenerování mailu se zobrazí seznam všech emailových adres, které se u daného partnera nacházejí. Je možné vybrat i více adres najednou a všechny tyto adresy se doplní do mailové zprávy do pole Komu (příjemce mailu).
Doplnění měsíce a roku platnosti kurzu do kurzovního lístku V kurzovním lístku je nově položka období (měsíc+rok), která slouží pro zadání měsíční platnosti kurzu. Položka slouží pro filtraci kurzů v dokladech.
Souhrnný servisní případ Nově je možné evidovat pod jedním souhrnným servisním případem více podřízených servisních případů, kde každý eviduje jeden servisovaný sortiment jako doposud. V souhrnném servisním případu je možné evidovat souhrnnou kalkulaci z podřízených servisních případů s možností zadání dalších položek, které jsou společné pro všechny podřízené servisní případy. Ze souhrnného servisního případu je možné vystavovat doklady – vydané faktury, dobropisy, účtenky i výdejky, s hlavičkovým provázáním na souhrnný servisní případ a s položkovými vazbami na podřízené servisní případy.
Kontrola saldokonta – zohlednění pozastávek Ve vstupní podmínce nabídky Kontrola saldokonta je při evidenci Pozastávek zobrazeno combo, pro filtraci vstupu faktur s pozastávkami do kontroly saldokonta.             
Pohledávky a Závazky ke dni – tisk všech měn Sestavy Pohledávky ke dni a Závazky ke dni rozšířeny o možnost provádět výtisk za všechny cizí měny najednou, sestavy celkových součtů po partnerech a měnách a sestavy na šířku obsahující Datum splatnosti faktur.
Druh pohybu pro skupinu a sortimentPři zapnutém parametru Řádkový druh pohybu v dokladech v nastavení skladu, je možno v Detailu sortimentu a Číselníku skupin evidovat druh pohybu, který se následně dotahuje do řádků dokladů a využívá se pro účetní likvidaci.
Neskladové množství v adresné objednávce V nastavení skladu se nachází parametr Adresné objednávky podstavového sortimentu, který umožňuje v adresné přijaté objednávce rezervovat množství sortimentu, které není aktuálně stavem. 
Podpora měny v servisu Detail servisního případu obsahuje položku Měna, která umožňuje evidenci servisního případu a návazných dokladů v cizí měně.
Rozklad počátečních stavů PAP účtuDo rozkladu počátečních stavů PAP účtů dle partnerů je zapracována možnost rušení rozkladů či změna účtu.
Pomocný konsolidační přehled (dále jen PKP)Od letošního roku mají vybrané účetní jednotky povinnost podat přehled PKP. Jedná se o 6 výkazů, které vyžaduje stát z důvodu konsolidace České republiky. Výkazy se předávají 1x ročně. Předání výkazů za rok 2016 má být uskutečněno do 31. 7. 2017 a to odesláním do CSÚIS.  V této verzi je zapracováno prvotní nastavení účtů, nastavení partnerů a kontroly nad účetními záznamy.

 

Uživatelům – Odměna za doporučení systému BYZNYS
Máte partnery, spolupracujete s firmami? U zákazníků se můžete dozvědět o jejich problémech s Informačním systémem. Obracíme se na Vás s nabídkou obchodní spolupráce při získávání nových kontaktů a tím možnost aktivně se podílet na rozvoji sítě uživatelů systému BYZNYS. Doporučení je v naší branži velmi efektivní obchodní nástroj.
Nabídněte referenci systému BYZNYS svým dodavatelům, odběratelům a dalším firmám, o kterých víte, že uvažují o změně informačního systému. Kontakt předejte na obchodní oddělení společnosti J.K.R. (obchod@jkr.cz). Dojde-li na základě tohoto doporučení k uzavření smluvního vztahu podepsáním smlouvy o implementaci informačního systému zájemce, vzniká Vám nárok na provizi.
z licence BYZNYS provize
do 200 tis Kč 10%
do 500 tis Kč 15%
nad 500 tis Kč 20%

Provize bude poskytnuta z každé zakázky samostatně a je nárokovatelná po ukončení celého projektu předáním systému na základě předávacího protokolu. Podmínkou je také řádné proplacení všech faktur od Vámi doporučeného partnera. Následně Vás budeme kontaktovat s informací o aktuálním stavu a s možností fakturace provize v již konkrétní výši.

 

Nabídka pronájmu reprezentativních prostor
Nabízíme Vám pronájem profesionálních klimatizovaných prostor vhodných pro firemní i soukromé účely. K dispozici je konferenční sál a dále jednací a školící místnosti, které se nachází v 1. NP nové kancelářské budovy Kostky PB, Žižkova 708, Příbram II. Prostory jsou vhodné pro pořádání konferencí, seminářů, školení kurzů, pracovních setkání, prezentací, firemních zasedání či valných hromad a dalších akcí. Podrobnosti na tel. 318 40 20 10 – p. Burdová.

 

Systém BYZNYS ERP

 

Kompilace
Od 4. října 2016 je pro uživatele systému BYZNYS VR připravena nová kompilace – 3.83.5019. Na stažení této kompilace mají nárok uživatelé, kteří jsou v záruce nebo mají uzavřenou smlouvu o údržbě. Systém stahování probíhá standardně z internetových stránek www.jkr.cz.

 

Servismail systému BYZNYS ERP
Uživatelé systémů BYZNYS ERP zde naleznou detailní popis všech novinek provedených měsíčně v systému BYZNYS. Přihlaste se proto na obchodním oddělení k jeho automatickému zasílání.

 

Informace pro zájemce o internetové aplikace iBYZNYS od společnosti TROELL
Produkt iBYZNYS – internetový obchod a objednávkový systém Je určen pro všechny uživatele BYZNYS ERP, kteří používají modul skladové hospodářství, a zabývají se prodejem ať už zboží nebo vlastních výrobků.

 

Nabídka školení

 

Centrální školení pro uživatele BYZNYS ERP
Společnost J.K.R. vyhlašuje nové termíny centrálního školení pro uživatele BYZNYS ERP. Školení bude probíhat v moderní počítačové učebně společnosti pod vedením zkušených lektorů. Školení si kladou za cíl seznámit nové i stávající uživatele BYZNYS ERP s možnostmi využití našeho systému.

 

Účetní a daňové informace

 

Informace pro uživatele – Pomocný konsolidační přehled
Od roku 2016 se na vybrané účetní jednotky vztahuje nová informativní povinnost, a to vyplnit a předat tzv. Pomocný konsolidační přehled (dále jen „PKP). Zejména se jedná o obchodní korporace, ve kterých má stát nebo územní samosprávný celek vliv na řízení a ovládání, státní podniky, veřejné výzkumné instituce a další subjekty. Seznam dotčených účetních jednotek (konsolidovaných jednotek) je zveřejněn na stránkách MF ČR.
PKP se skládá ze šesti částí, jejichž účelem je postihnout informace důležité pro účetní konsolidaci státu. 
Část I.: Přehled stavu položek – jedná se o univerzální seznam položek, který pokryje všechny typy subjektů zahrnutých do účetní konsolidace státu. Tato část obsahuje rozvahové, nákladové a výnosové položky.
Část II.: Přehled majetkových účastí a jejich změn – tuto část vyplňuje pouze účetní jednotka, která je dobrovolným svazkem obcí.
Část III.: Identifikace vzájemných vztahů – každá účetní jednotka, která je zařazena do konsolidačního celku státu, bude povinna sledovat vybrané položky aktiv, pasiv, nákladů, výnosů a podrozvahy po partnerech. V této částku budou rozepsány zůstatky vybraných položek z Části I. po partnerech, kteří jsou součástí konsolidačního celku státu. Ti partneři, kteří nejsou součástí konsolidačního celku státu, budou v této části rovněž vykázání a to jako neidentifikovatelní partneři.
Část IV.: Přehled podrozvahových položek – účetní jednotka zde uvede zůstatky podrozvahových účtů.
Část V.: Vysvětlení významných částek – v této části vysvětlí účetní jednotka 5 nejvýznamnějších skutečností v rámci jednotlivých položek u každého zůstatku aktiv, pasiv, nákladů, výnosů a podrozvahy, jestliže hodnota zůstatku dané položky přesáhne hranici 10 % aktiv netto.
Část VI.: Informace pro konsolidaci kapitálu – tuto část vyplňují pouze účetní jednotky, ve kterých je uplatňován podstatný nebo společný vliv. 
Termín předání PKP je stanoven technickou vyhláškou o účetních záznamech, tj. ročně ve stavu k 31.12. sledovaného období, a to do 31.7. následujícího roku na portál CSÚIS.

 

Naši uživatelé nabízejí

 

Společnost KAST, s. r. o.
Je česká výrobně obchodní společnost s více než dvacetiletou historií. Specializuje se na výrobu tonerových kazet, prodej kancelářské techniky, alternativního a originálního spotřebního materiálu pro tiskárny a kopírky. Nabízí pronájem a servis tiskových zařízení předních značek v oboru. Pro vybrané partnery zajišťuje výhradní zastoupení v ČR. Jejich cílem je poskytovat zákazníkům komplexní služby pro efektivní a bezproblémový chod jejich pracovišť. Více informací naleznete na www.kast.cz.

 

LOS KACHLOS s.r.o.
Jsme přední českou společností zabývající se importem a distribucí obkladů a dlažeb, sanitární keramiky, koupelnového nábytku a doplňků. Provozujeme rovněž stavební činnost a zakázkovou výrobu nábytku. Máme prodejny v Praze, Brně a Uherském Hradišti a jsme výhradním dovozcem obkladů a dlažeb od třinácti španělských výrobců. Společnost byla založena v roce 1996 a v současnosti má 50 zaměstnanců. Více informací naleznete na www.loskachlos.cz

 

Organizační informace

 

Společnost J.K.R. aktuálně obsazuje tyto pracovní pozice
J.K.R. je s produkty BYZNYS ERP předním českým výrobcem a dodavatelem podnikových informačních systémů. Společnost působí po celé České republice a na Slovensku. S obratem přes 105 milionů korun a s více než stovkou zaměstnanců patří mezi největší, ryze české, softwarové firmy v České republice. Díky své univerzalitě, rozsahu funkcí a možnostem přizpůsobení jsou vhodné pro společnosti ze všech oborů podnikání.

 

J.K.R. doporučuje – Dovolená na přání
Jedním s partnerů naší společnosti J.K.R. je cestovní agentura pana ing. Topiče, která Vám umožní absolvovat zajímavé poznávání světa za velice přijatelných cenových podmínek. Specializují se na určitou část světa – Austrálii, Indonésii, Jižní Ameriku, …

 

Uživatel systému BYZNYS nabízí
Uživatel systému – společnost ALFA výroba jednoúčelových strojů s.r.o. Písek nabízí zimní rekreaci ve vlastním hotelu Arnika v rakouských Alpách. Těší se na návštěvu našich obchodních partnerů z rodiny uživatelů systému BYZNYS.

 

Kontakty

 

kontakty_0915