Přihlášení

tematicky obrazek

Jak výhodný je ERP u menších a středních organizací?

Není to tak dlouho, kdy byly systémy ERP (Enterprise Resource Planning) používány především ve větších podnicích a organizacích. To už však neplatí – oblast malých a středních společností se stává cílem v podstatě všech dodavatelů ERP.

ERP systém u malých a středně velkých podniků (SMB) je ve většině případů schopen pokrýt sám o sobě 80–90 % firemních procesů a potřeb. Oproti tomu u velkých organizací, většinou i s mezinárodním zastoupením, je rozsah specifických požadavků podstatně větší. Příčinou jsou například agregace agend více systémů v různých zemích či rozdílná legislativní prostředí. U SMB segmentu také není kladen primární důraz na manažerské a řídicí nástroje, výstupy a moduly jako u velkých organizací, ale především na základní procesy a obchodní agendy.

Vlivem ekonomických aspektů dochází v poslední době u SMB k nárůstu zájmu například o detailní sledování pohledávek společností, sledování platební morálky odběratelů a hlídání jejich solventnosti. Zároveň lze pozorovat, že menší a střední organizace kladou větší důraz na vyhodnocení jednotlivých zakázek a na detailní průběžné vyhodnocení hospodaření podniku.

Standardem využití podnikových informačních systémů jsou zde klasické ekonomické agendy, jako finanční účetnictví, fakturace, pokladna, evidence majetku, bankovní operace, dále pak agenda skladového hospodářství. Naproti tomu sporadicky využívají firmy v SMB segmentu analýzy pomocí OLAP, výrobní modul či dopravu. Je to dáno především rozsahem dat pořizovaných do systému a množstvím užívaných zdrojů.

Přínosy ERP pro SMB
Oproti ERP řešením pro velké podniky mají systémy pro SMB sektor výhodu zejména v tom, že mají podstatně větší možnost variability vzhledem ke specifickým požadavkům zákazníka. Krabicové systémy jsou zase sice velmi levné, nicméně většinou bez eventuality dalších úprav, tedy zpravidla s minimálními možnostmi rozšíření. Pozitivy většiny ERP systémů pro SMB jsou také sjednocení agend organizace do jednoho místa a z toho plynoucí aspekty, jako například promptní dokladová a datová dohledatelnost, což je devizou především v obchodní oblasti. Výhodou těchto ERP je i efektivnější komunikace s partnery, ať už formou EDI či ISDOC nebo se státními institucemi – jak přes portál veřejné správy, tak přes datové schránky.

Pro společnosti zabývající se zakázkovou výrobou je to pak především možnost sledování zakázky od jejího zrodu (od prvních kontaktů) až po ukončení s následným vyhodnocením zakázky systémem. Nesporným přínosem je i to, že ERP dokážou sledovat důležité hodnoty a záznamy v systému a upozorňovat na ně odpovědné osoby formou úkolů, e-mailů či zobrazením na ploše systému.

Vzdálený a mobilní přístup
V dnešní době je již pro firmy všech velikostí samozřejmostí i vzdálený přístup k ERP systému, a to jak prostřednictvím RDC (Remote Desktop Connection, tedy tzv. terminálu), tak VPN (Virtual Private Network). Stále více uživatelů totiž tráví čas na jednáních, obchodních cestách či pracuje z domova a je pro ně mobilní přístup do ERP systému doslova nutností.

Kromě těchto typů vzdáleného připojení se stále častěji prosazuje také přístup přes smartphony či PDA různých typů, což je dáno technologickým rozvojem v této oblasti a mobilitou těchto zařízení. Pro tyto přístroje je využívána nejčastěji konektivita přes webové rozhraní.

V praxi je možné prostřednictvím mobilního/ /vzdáleného přístupu k ERP systému řešit téměř vše. Začíná to řešením například pro externí účetní či pro řadové zaměstnance (stále více uživatelů využívá možnost pracovat z domova), u větších společností se vzdáleně přihlašují do systému obchodní zástupci, kteří zadávají informace o nových partnerech, objednávkách či zjišťují vlastnosti produktů. Samozřejmostí je využití manažery společností, kteří jsou většinou na cestách a jednáních a potřebují aktuální informace o finančních tocích, zakázkách a hospodaření.

Nelze opomenout ani komunikaci se vzdálenými pracovišti a pobočkami, což firmám zajišťuje on-line přístup k údajům z těchto oblastí, a tedy i efektivní komunikaci a hospodaření. Spojení přes mobilní zařízení je využíváno nejčastěji v obchodní oblasti a při servisních či expedičních službách.

Závěrem
Při pohledu na způsob pořízení ERP řešení je pak pro firmy z oblasti SMB stále nejtypičtější pořízení ERP jako celku a jeho provozování na vlastním, či méně obvykle, na „outsourcovaném“ serveru. Budoucnost pak směřuje k pronájmu ERP systémů, tak jako nyní dochází k pronájmu hardwaru pro tyto aplikace a k náhradě vlastních IT správců externími.

Zřejmě největší výzvou z hlediska budoucnosti ERP systémů je orientace na webové rozhraní s využitím moderních programovacích a zabezpečovacích technologií, což umožní ve větší míře nabízet ERP systémy jako hostingová řešení se širokou nabídkou servisních služeb (zálohování, upgrade, údržba a správa systému). To povede i k větší dostupnosti pro menší zákazníky, jelikož si budou systém pouze pronajímat a nebudou nuceni jednorázově investovat do kompletního ERP ani serverového řešení.

Obvyklé chyby při nasazení ERP v SMB Mezi nejčastější chyby při zavádění ERP systému na straně zákazníků patří zejména podcenění aktivní účasti na předimplementaci – analýze procesů, což se následně projeví při implementaci výskytem dodatečných požadavků, které je nutno řešit. Někdy to může být způsobeno nevhodně zvolenými stěžejními osobami pro implementaci ERP systému ze strany zákazníka. Dalšími chybami jsou nedostatečné motivace a seznámení dílčích uživatelů s důvody pro nasazení nového systému a s přínosy řešení. Na straně dodavatelů systémů se nejčastěji jedná o podcenění detailní analýzy společnosti, kdy nejsou zachyceny některé důležité procesy (zde je samozřejmě důležitá i spolupráce zákazníka). Důsledkem toho pak jsou vícepráce, o jejichž realizaci se ne vždy vedou jednoduchá jednání.

Viktor Reissmüller, konzultant společnosti J.K.R.

 

Článek vyšel v časopisu Computerworld 4/2011

Prohlédnout si jej můžete v PDF formátu zde:

 

 Kontakty

Centrála

Žižkova 708, 261 01 Příbram II
Telefon: +420 318 40 20 10
Hotline: +420 318 40 20 20
Email: info@byznys.eu

Pobočka Brno

Rostislavovo náměstí 2936/12, 612 00 Brno
Telefon: +420 547 212 758
GSM: +420 603 869 871
Email: brno@byznys.eu

Pobočka Teplice

Buzulucká 426, 415 03 Teplice
Telefon: +420 417 536 463
GSM: +420 605 352 261
Email: teplice@byznys.eutlacitko2