Přihlášení

tematicky obrazek

Nezapomínejte na služby, jsou důležité

JKR_108783638_web

Způsob nasazení podnikového informačního systému, jeho přizpůsobení procesům v rámci organizace a související podpora a služby jsou pro úspěch projektu a spokojenost uživatele klíčové. Důležité je proto využívat odborně zdatné konzultanty s dlouholetou praxí a dodavatele, kteří vysokou kvalitu služeb berou jako nedílnou součást každého projektu.

 

 

U výběru podnikového informačního systému ERP, stejně jako téměř u všeho, se nedá rozhodovat jen na základě jednoho parametru, ale minimálně je třeba zvažovat nabízený produkt, celkovou cenu a související služby.

 

Právě služby se přitom při výběru dodavatele a řešení hůře porovnávají a často neprávem opomíjejí. Služby spojené s informačními systémy lze rozdělit do tří základních skupin, podle toho, s jakou fází zprovoznění systému jsou spjaty: předimplementační a analytické služby – předcházející samotnému nasazení ERP aplikace, implementační – při zprovoznění systému v organizaci – a následná podpora a postimplementační služby. Stěžejní je příprava.

 

Analytické a předimplementační služby zabezpečují přípravu celého projektu a jeho úvodní analytické činnosti včetně harmonogramu uvedení do provozu. Slouží k přípravě celého projektu a jsou klíčovou fází pro úspěšné nasazení ERP systému. Zde se prokážou zkušenosti a schopnosti konzultantů dodavatele a také to, jak je na nasazení informačního systému připraven zákazník. Čím více zákazník od počátku participuje na projektu, tím lépe, a ze zkušeností vyplývá, že naopak čím méně se podílí, tím je větší pravděpodobnost, že se v pozdější fázi projektu vyskytnou problémy. Lze říci, že velikost podílu uživatele je přímo úměrná kvalitě a celkovému výsledku implementace. V tomto bodě je nutná stoprocentní shoda. Dodavatel se musí sladit se zákazníkem ve všech podstatných oblastech – zákazník musí vědět, jak bude systém po nasazení „vypadat“ a zda opravdu splňuje vše, co zákazník požadoval. Dodavatel zde musí stvrdit, že za smluvené finance je schopen systém v požadovaném rozsahu nasadit.

 

Implementační služby v rámci nasazení podnikových informačních systémů většinou obsahují převod dat ze stávajících aplikací, analýzu datových toků a obchodních procesů a jejich navázání na ERP, vlastní implementaci ERP včetně úprav na míru, proškolení uživatelů, testovací provoz a předání do rutinního provozu. Tato fáze je postavena na dvou základních pilířích – systém je připraven přesně podle požadavků uživatele a všichni budoucí uživatelé musejí vědět, co mají se systémem dělat. Ve chvíli, kdy budou tyto podmínky splněny, lze předat systém do rutinního užívání.

 

Servis

 

Po předání ERP řešení do rutinního provozu bývá zpravidla uživateli poskytnuta záruka na provoz, v rámci níž má aktualizace, a to jak legislativní, tak vývojové, podporu a servis buď za zvýhodněných podmínek či zcela zdarma. Po jejím uplynutí má k dispozici uživatel placenou podporu, kde obyčejně platí roční udržovací poplatek kolem 15 až 23 % ceny licence. Tak víceméně dochází k prodloužení záručních výhod. Jednou z nich jsou zvýhodněné sazby za konzultační a programátorské práce – zde se mohou ceny značně lišit, od řádově stokorun až po tisíce korun za člověkohodinu. Konzultační činnost je nejdůležitější složkou vedoucí k dlouhodobé spokojenosti uživatele. Zahrnuje kompletní podporu u zákazníka. Jedná se o stěžejní službu, která je poskytována již od počátku, tedy v průběhu předimplementace, implementace a pak následně vždy v průběhu rutinního provozu, když vznikne požadavek ze strany uživatele.

 

Optimalizace podnikových procesů

 

K optimalizaci podnikových procesů a zvýšení efektivity chodu organizace slouží procesní analýzy vytvořené zkušenými odborníky. Jedním z důležitých výsledků může být například delegování hlavních obchodních procesů na manažery tak, aby se vedení společnosti mohlo plně věnovat rozvoji byznysu a strategickým vizím. Mezi klíčové prvky patří analýza rizik ohrožujících firmu a její byznys. Z toho následně vychází tvorba nápravných opatření s důrazem na optimalizaci a zkvalitnění oblasti prodeje a úspěšné vedení obchodních případů. Jedním z výstupů bude optimalizovaná procesní mapa, bez jejíž znalosti nelze řádně implementovat žádné opatření vedoucí k větší efektivitě.

 

Hlavní procesy zajišťují předmět podnikání společnosti a musí mít přímý kontakt se zákazníkem.

 

Podpůrné procesy poskytují podporu hlavním procesům, přičemž jejich nastavení ovlivňuje efektivitu hlavních procesů. Řídicí procesy mají na starost řízení společnosti, koordinaci hlavních a podpůrných procesů společnosti a komunikaci s vnějším světem. Princip řízení v konkrétní firmě souvisí s vnitřní organizační strukturou, která bývá často hierarchická. Tím pádem nemusí být dostatečně flexibilní a vhodná pro neustálé zvyšování kvality a efektivity. Moderní firmy budují své organizační struktury především na základě procesního modelu, který umožňuje výrazné zeštíhlení a redukci řídící strukturu organizace. Základním principem přitom musí být tvorba přidané hodnoty pro zákazníka.

 

 

Článek vyšel 25.3.2014   v Hospodářských novinách na    str. 22    Příloha – ICT revue – téma – ERP systémy
Autorem je  Roman Vinš, ředitel servisu a podpory, J. K. R.Kontakty

Centrála

Žižkova 708, 261 01 Příbram II
Telefon: +420 318 40 20 10
Hotline: +420 318 40 20 20
Email: info@byznys.eu

Pobočka Brno

Rostislavovo náměstí 2936/12, 612 00 Brno
Telefon: +420 547 212 758
GSM: +420 603 869 871
Email: brno@byznys.eu

Pobočka Teplice

Buzulucká 426, 415 03 Teplice
Telefon: +420 417 536 463
GSM: +420 605 352 261
Email: teplice@byznys.eutlacitko2