Přihlášení

tematicky obrazek

Legislativa

PROBLEMATIKA

Pomocný konsolidační přehled

POPIS ŘEŠENÍ:

Od roku 2016 se na vybrané účetní jednotky vztahuje nová informativní povinnost, a to vyplnit a předat tzv. Pomocný konsolidační přehled (dále jen „PKP). Zejména se jedná o obchodní korporace, ve kterých má stát nebo územní samosprávný celek vliv na řízení a ovládání, státní podniky, veřejné výzkumné instituce a další subjekty. Seznam dotčených účetních jednotek (konsolidovaných jednotek) je zveřejněn na stránkách MF ČR.

PKP se skládá ze 6ti částí, jejichž účelem je postihnout informace důležité pro účetní konsolidaci státu.

Část I.: Přehled stavu položek – jedná se o univerzální seznam položek, který pokryje všechny typy subjektů zahrnutých do účetní konsolidace státu. Tato část obsahuje rozvahové, nákladové a výnosové položky.

Část II.: Přehled majetkových účastí a jejich změn – tuto část vyplňuje pouze účetní jednotka, která je dobrovolným svazkem obcí.

Část III.: Identifikace vzájemných vztahů – každá účetní jednotka, která je zařazena do konsolidačního celku státu, bude povinna sledovat vybrané položky aktiv, pasiv, nákladů, výnosů a podrozvahy po partnerech. V této částku budou rozepsány zůstatky vybraných položek z Části I. po partnerech, kteří jsou součástí konsolidačního celku státu. Ti partneři, kteří nejsou součástí konsolidačního celku státu, budou v této části rovněž vykázání a to jako neidentifikovatelní partneři.

Část IV.: Přehled podrozvahových položek – účetní jednotka zde uvede zůstatky podrozvahových účtů.

Část V.: Vysvětlení významných částek – v této části vysvětlí účetní jednotka 5 nejvýznamnějších skutečností v rámci jednotlivých položek u každého zůstatku aktiv, pasiv, nákladů, výnosů a podrozvahy, jestliže hodnota zůstatku dané položky přesáhne hranici 10 % aktiv netto.

Část VI.: Informace pro konsolidaci kapitálu – tuto část vyplňují pouze účetní jednotky, ve kterých je uplatňován podstatný nebo společný vliv.

Termín předání PKP je stanoven technickou vyhláškou o účetních záznamech, tj. ročně ve stavu k 31. 12. sledovaného období, a to do 31. 7. následujícího roku na portál CSÚIS.

 

ID: 13126
Datum: 30. 09. 2016
Produkt: BYZNYS VR + BYZNYS Win

Zpracoval: Plechata
Moduly:Kontakty

Centrála

Žižkova 708, 261 01 Příbram II
Telefon: +420 318 40 20 10
Hotline: +420 318 40 20 20
Email: info@byznys.eu

Pobočka Brno

Rostislavovo náměstí 2936/12, 612 00 Brno
Telefon: +420 547 212 758
GSM: +420 603 869 871
Email: brno@byznys.eu

Pobočka Teplice

Buzulucká 426, 415 03 Teplice
Telefon: +420 417 536 463
GSM: +420 605 352 261
Email: teplice@byznys.eutlacitko2