Přihlášení

DPH a silniční daň možné poslat v elektronické podobě

Od verze 3.10 je umožněno v BYZNYS Win® odesílat výkaz DPH a Přiznání k silniční dani elektronickou formou ať už prostřednictvím Portálu veřejné správy nebo pomocí paměťového média.

Lze vytvořit soubor ve formátu XML obsahující jednotlivé položky daňového přiznání ve struktuře požadované pro elektronické podání. Vygenerovaný soubor xml je následně elektronicky podepsán a zašifrován pro odeslání elektronicky na PVS. K podepsání lze použít kvalifikovaný certifikát vystavený I.CA nebo České pošty. Dále je možno uložit vygenerovaný soubor pro následný export na datové médium. V případě elektronického podání je možno sledovat stav daného podání.

Pomocí nabídky Správa elektronických podání systém BYZNYS Win® s odeslanými soubory pracuje dále, tj., zjišťuje se úspěšnost odeslání na Portál veřejné správy a poté i úspěšnost předání bezchybného souboru příslušnému správci daně .

Zařazením této funkce do ERP BYZNYS Win® (je součástí standardní aktualizace zdarma) pokračuje J.K.R., spol. s r.o. v dlouhodobém programu elektronického podávání firemních dokumentů pro úřady veřejné správy. Uživatelům ERP BYZNYS Win® je po elektronickém podání vybraných mzdových výkazů (RELDP, přihlášky/odhlášky) dána další možnost elektronického předávání dokumentů úřadům státní správy.

Pohotovost

Softwarová společnost J.K.R., autor podnikového informačního systému BYZNYS Win, od 1.4.2006 se rozhodla rozšířit služby uživatelům svého systému a poskytnout jim zdarma tzv. Pohotovost. Registrovaný uživatel má možnost se v mimopracovní čas (17.00 – 21.00) a mimopracovní dny a svátky (9.00 – 18.00) dovolat na mobilní telefon konzultanta systému BYZNYS Win® a pokusit se po telefonu odstranit problém či získat odpověď na svůj dotaz.

Přestože se nejedná a nemůže jednat o plnohodnotnou službu HotLine a v žádném případě není možné tím nahrazovat konzultační činnost, je tím uživateli poskytnuta určitě vítaná podpora.

Tel. na pohotovost je 605 231 618

@@Chceme uživateli nabízet rozšiřující se služby a vnímáme, že někteří pracovníci uživatele pracují v nestandardní dobu a v této době se mohou dostat do určitých problémů či neznalostí. A právě pohotovost by mohla přispět k jejich odstraňování@@ – uvedl generální ředitel společnosti J.K.R. ing. Králíček Vladimír.

Administering a Microsoft® SQL Server™ 2000

1) SQL Server – Přehled

SQL Server – relační databázový systém, který:

 • spravuje uložená data
 • odpovídá na dotazy klientských aplikací
 • k posílání požadavků mezi klientem a SQL serverem používá jazyky Transact-SQL, XML, MDX nebo distribuované objekty SQL-DMO
 • spravuje závislosti mezi daty v databázi
 • zajišťuje správné uložení dat
 • zaručuje, že nejsou porušována pravidla definující závislosti mezi daty
 • v případě zhroucení systému obnovuje všechna data k bodu známé konzistence
 • pracuje na principu klient/server

Klient/Server architektura – zátěž je rozdělena na úlohy, které běží na serverech a na úlohy, které běží na klientských počítačích

 • klient je odpovědný za aplikační logiku a prezentaci dat uživateli
 • SQL Server spravuje databáze a alokuje dostupné zdroje serveru (paměť, šířku sítě, diskové operace) mezi několik dotazů

Služby SQL Serveru – standardně běží jako služby, ale mohou běžet také jako aplikace

 • Služba MSSQL – databázový stroj, alokuje zdroje mezi uživatele, upravuje logické problémy (současné updaty stejných dat ve stejný čas), zajišťuje konzistenci a integritu dat
 • Služba SQLServerAgent – vytváří a spouští upozornění, lokální a multiserverové úlohy a operátory, umožňuje automatizovat administrativní úlohy, je nutná při provádění replikací
 • Koordinátor distribuovaných transakcí (MS DTC) – umožňuje zahrnout do jedné transakce různé zdroje dat
 • Microsoft Search – full-text stroj, běžící jako služba v prostředí Windows 2000

Instance SQL Serveru – jednotlivé servery, které mohou běžet současně na jednom počítači

 • každá instance má vlastní soubor systémových a uživatelských databází, které nejsou sdíleny mezi instancemi
 • každá instance se chová, jako kdyby běžela na vlastním serveru
 • maximální počet současných instancí je 16
 • při připojení k instanci, je nutné zadat jméno počítače i jméno instance ve tvaru jmeno_pocitacejmeno_instance; pokud se použije pouze jméno počítače, bude se pracovat s implicitní instancí
 • pokud se jedná o vytížený server, nedoporučuje se instance vytvářet

Edice SQL Serveru – Klientské nástroje a serverové komponenty SQL Serveru je možné provozovat výhradně na operačních systémech z rodiny Windows. Některé edice SQL Serveru jsou schopné provozu pouze na určitých verzích operačního systému Windows. Systémy Windows 98, ME, CE mají 16 bitovou architekturu a není proto doporučováno na nich provozovat SQL Server nebo pouze pro několik (1-2) uživatelů.

 • Standard Edition – běží pouze na serverech, pro středně vytížené stanice, optimalizováno pro operace do 50 uživatelů a databáze do 1 GB
 • Enterprise Edition – rozšířená podpora pro větší množství paměti a větší množství uživatelů, pro velmi velké databáze, určena pro Windows NT Enterprise Server, Windows 2000 Advanced Server
 • Desktop/Personal Edition – pro malé jednotky s několika uživateli nebo zkušební účely, max. 8 současně prováděných dotazů
 • Desktop Engine – na úrovni Desktop Edition, bez klientských nástrojů, zdarma
 • Developer Edition – na úrovni Enterprise Edition, licencovaná pouze pro vývoj a testování aplikací, které používají SQL Server jako datový sklad
 • Windows CE Edition – datový sklad pro zařízení se systémem Windows CE, umožňuje replikace s verzemi Enterprise a Standard, aby bylo možné synchronizovat databázi na Windows CE s primární databází

Integrace s Windows 2000 – SQL Server je do systému plně integrován a využívá mnoho z jeho vlastností:

 • Active Directory – servery a jejich vlastnosti jsou automaticky registrovány v Active Directory při startu serveru, uživatelé mohou vyhledávat konkrétní servery přes Active Directory Search
 • Zabezpečení – integrace se zabezpečovacím systémem Windows 2000, umožňuje využívat jedno uživatelské jméno a heslo pro přístup jak do Windows 2000, tak k SQL Serveru
 • Podpora více procesorů
 • Prohlížeč událostí – SQL Server zapisuje informace do protokolu aplikací, protokolu zabezpečení a systémového protokolu
 • Aplikace Výkon – SQL Server posílá měření výkonnostních parametrů do aplikace Výkon a umožňuje tak sledování výkonnosti serveru
 • Microsoft Internet Information Services – SQL Server využívá IIS, takže je možné připojovat se k databázi SQL Serveru využitím protokolu http
 • Windows Clustering – zajišťuje vyšší dostupnost a lepší řízení dat a aplikací, SQL Server se automaticky přepne na sekundární nód, pokud primární nód selže

Typy databází

 • Systémové – obsahují informace o SQL Serveru jako celku a jsou využívány pro obsluhu a řízení systému
  • Master – kontroluje uživatelské databáze a funkci SQL Serveru jako celku, obsahuje informace o uživatelských účtech, konfigurovatelných proměnných prostředí a systémových chybových zprávách
  • Model – slouží jako šablona pro nově vytvářené uživatelské databáze
  • Tempdb – poskytuje odkládací prostor pro dočasné tabulky a další potřeby dočasného uložení
  • Msdb – poskytuje úložiště pro informace o plánování a historii úkolů
  • Distribution – ukládá historii a transakční data používaná v replikaci
  • Pubs – vzorová databáze určená pro vzdělávání
  • Northwind – vzorová databáze určená pro vzdělávání
 • Uživatelské

2) Plánování instalace SQL Serveru

Před vlastní instalací SQL Serveru je třeba vzít v úvahu hardwarové požadavky systému a v závislosti na operačním systému zvolit také správnou edici SQL Serveru.

 • Procesor
  • podpora pouze platformy Intel
  • min. Intel Pentium 166 Mhz
  • lze rozšířit kvalitativně (vyšší frekvence, vyšší typová řada procesoru)
  • i kvantitativně (víceprocesorový systém) – paralelní provádění dotazů, vhodnější pro více uživatelů, pro dotazy na vyhledávání, aktualizaci, výpočtově náročné
  • doporučuje se 1 GHz Pentium 4 a vyšší

 • Paměť
  • min. 256 MB pro Windows 2000, resp. 64 MB pro Windows NT 4.0
  • v závislosti na konfiguraci se doporučuje 1 GHz a více
  • v případě velkých tabulek je pro urychlení vhodné, aby se celá tabulka vešla do paměti
 • Pevný disk
  • lze využít pouze lokální pevné disky
  • min. cca 250 MB
  • je vhodné použít diskové pole typu RAID, které zajistí větší výkon a vyšší bezpečnost databází
  • doporučená velikost = 4 krát očekávaná velikost databáze po 2 letech provozu
  • transakční protokol je by měl být umístěn na co nejrychlejším disku a optimálně by každý protokol měl mít vlastní fyzický disk a vlastní diskový řadič
 • Síťové připojení
  • pokud se na klienta vrací pouze málo údajů a vše je zpracováváno na serveru, není rychlost důležitá
  • záleží na naprogramování aplikace

Jak HW ovlivňuje SQL Server

  1. Paměť
  2. CPU, rychlý disk
  3. Síťové propojení

Výběr zabezpečovacího kontextu

 • u služeb SQL Server a SQL Server Agent je třeba zvolit zabezpečovací kontext, tedy kontext uživatele, pod kterým budou spuštěny a jehož práva budou využívat
 • standardně jsou spouštěny v kontextu uživatele, který je přihlášen při instalaci serveru
 • doporučuje se pro služby vytvořit vlastní doménový účet, např. sqlservice, který bude mít administrátorská práva a není určen pro přihlašování uživatelů
 • lze použít i účet Local System, což je administrátorský účet na lokálním počítači bez práv na síťové zdroje, potom ale nelze využít zálohování na síťový disk, službu SQL Mail a replikace

Výběr zabezpečovacího mechanismu

 • Windows Authentication Mode – k přihlášení se používá jméno a heslo, kterým je uživatel přihlášen k systému Windows NT/2000/XP, nelze použít přihlašovací jméno @@sa@@, při změně na Mixed Mode je třeba změnit heslo uživatele @@sa@@, protože je prázdné!
 • Mixed Mode – k přihlášení je možné použít uživatelský účet Windows NT/2000/XP nebo účet vytvořený na SQL Serveru (SQL Server Authentication)

Typy instalace SQL Serveru

 • Standardní – interaktivní výběr možností instalace
 • Automatická – na základě možností přednastavených ve skriptovém souboru, je možné pohodlně instalovat více identických serverů
 • Vzdálená – provede instalaci na vzdálený počítač

Upgrade SQL Serveru – Přímý upgrade je možný z předchozích dvou verzí, tzn. SQL Server 6.5 a 7.0. Pokud je SQL Server 2000 nainstalován jako nová instance a verze 7.0 není přepsána, je možné pomocí průvodce Copy Database Wizard převést databáze z verze 7.0 do SQL Serveru 2000. Pokud je třeba inovovat verzi 6.0 je třeba nejdříve provést její upgrade na verzi 6.5 nebo 7.0.

3) Správa databázových souborů

Všechny databáze mají primární datový soubor (.mdf) a jeden nebo více souborů transakčních protokolů (.ldf). Databáze může mít také sekundární datové soubory (.ndf). Tyto fyzické soubory mají jak jméno v souborovém systému, tak logické jméno, které je možné použít v příkazech jazyka Transact-SQL.

Transakční protokol obsahuje všechny transakce, které jsou prováděny v dané databázi. Transakce je souborem příkazů jazyka Transact-SQL, s kterými je zacházeno jako s jednou jednotkou. Transakce je provedena celá a nebo vůbec ne.

Při vytváření databáze je nutné zadat její jméno a specifikovat další parametry:

 • primární soubor
 • sekundární soubor
 • transakční protokol
 • názvy souborů a jejich umístění
 • velikost jednotlivých souborů
 • růst souborů
 • maximální velikost
 • collation (porovnávání kódových stránek)

4) Správa zabezpečení

Způsoby ověřování uživatelů – Zabezpečení SQL Serveru 2000 lze řešit využitím ověřování prostřednictvím systému Windows nebo s použitím smíšeného ověřování.

Výhody jednotlivých způsobů:

 • Windows Authentication Mode
  • Vyšší úroveň zabezpečení
  • Možnost přidání skupiny jako jeden účet
  • Rychlý přístup
 • Mixed Mode – umožňuje přístup klientům z jiného prostředí než Windows 2000 a internetovým klientům

Šifrování – Šifrování je prováděno jak na interní úrovni – šifrovaně jsou v systémových tabulkách uložena přihlašovací hesla a definice uložených procedur, spouští a pohledů – tak na úrovni síťového propojení, kdy data mezi serverem a klientem mohou být posílána šifrovaně.

Přiřazování účtů do rolí (skupin) – Skupiny umožňují zjednodušit administraci uživatelských účtů tím, že je možné přiřadit účty jednotlivých uživatelů do jedné skupiny, ke které jsou nastavována práva. SQL Server obsahuje předdefinované serverové a databázové role pro běžné administrativní potřeby, dále je možné vytvářet skupiny vlastní.

Přiřazování práv uživatelům a skupinám

SQL Server obsahuje tři druhy práv: na příkazy, na objekty a předdefinované. Práva na příkazy se týkají vytváření databází a jednotlivých prvků v databázi, práci s daty nebo spouštění uložených procedur pak ovlivňují objektová práva. Předdefinovaná práva jsou práva přiřazená pevně daným serverovým rolím a práva přiřazená vlastníkovi databáze nebo objektu, který u svých objektů může provádět všechny aktivity.

Konkrétní právo může nabýt tří stavů: grant (může vykonat akci), deny (nemůže vykonat akci) a revoke (neutrální, závisí na právech skupiny, které je uživatel členem).

5) Administrativní úlohy

Konfigurace služby SQL Server Agent

Služba musí běžet, aby bylo možné spouštět naplánované úkoly a nadefinovaná upozornění. Pod Windows NT/2000/XP běží jako služba a měla by být nakonfigurována tak, aby se spouštěla automaticky po startu systému. Pod ostatními systémy Windows běží SQL Server Agent jako aplikace a automatické spouštění lze zajistit pouze umístěním do skupiny Po spuštění pro konkrétního uživatele.

Pokud je požadována komunikace s e-mailovým systémem a se zdroji v lokální počítačové síti, je nutné zajistit, aby služba běžela pod doménovým uživatelským účtem s příslušnými právy, typicky administrátorskými.

Nastavení paměti SQL Serveru – Aby bylo možné na počítači s SQL Serverem používat i jiné aplikace, je vhodné upravit nastavení paměti a to dynamicky, vymezením rozmezí minimální a maximální hodnoty nebo stanovením maximálního množství paměti, které může SQL Server využívat.

Rutinní administrativní úlohy

Jedná se o pravidelně prováděné akce, jako jsou zálohy databází, import a export dat a o rozpoznávání a řešení potenciálních problémů. Právě pro rutinní povahu těchto akcí a jejich pravidelné opakování, umožňuje SQL Server tyto akce automatizovat tak, aby se prováděly samočinně v určitý časový okamžik, v pravidelném intervalu nebo při splnění určité podmínky. Pro danou akci se vytvoří job, který může zahrnovat víc kroků s možností nastavení pravidel, jak se má postupovat, když určitý krok skončí úspěchem/neúspěchem a za jakých podmínek se má posílat zpráva na e-mail nebo pager operátorovi.

Podobným způsobem je možné vytvářet upozornění – Alerts, která upozorní operátora, když se vyskytne nějaká chyba nebo některý výkonnostní parametr dosáhne určité hodnoty. Informace o chybových stavech se zapisují do protokolů v Prohlížeči událostí v systému Windows 2000.

6) Zálohování databází

Hlavním účelem zálohování je prevence ztráty dat, proto by měla existovat zálohovací strategie, aby toto riziko bylo minimalizováno. Data může ohrozit náhodné použití příkazů DELETE nebo UPDATE, destruktivní viry, živelné pohromy nebo krádež.

Výběr a změna modelu obnovy databáze (recovery model)

SQL Server 2000 má tři modely obnovy databází: Full, Bulk_Logged a Simple Recovery Model. Všechny modely umožňují obnovu dat v případě poruchy serveru, ale liší se ve způsobu, jakým je s daty zacházeno.

 • Full Recovery Model – obsahuje veškeré informace o změnách ve struktuře databáze a v samotných datech
 • Bulk-Logged Recovery Model – změny ve struktuře obsahuje pouze ve zjednodušené podobě (že byla změna provedena, jakým příkazem, informace o alokaci jednotlivých extentů a stránek atd.)
 • Simple Recovery Model – jako Bulk-Logged, rozdílné chování v kontrolních bodech – Checkpoint

Checkpoint je značka v protokolu, která určuje bod, ve kterém jsou do databáze zapsány veškeré datové změny. V modelu Full a Bulk-Logged po provedení checkpoint probíhá dále zápis do protokolu a ten se tak stále zvětšuje. Zmenšení je možné pouze zálohou protokolu. V modelu Simple jsou po každém checkpointu smazány veškeré předchozí zápisy v protokolu, protokol je tak relativně malý a záloha protokolu nemá význam.

Doporučuje se provádět zálohu databáze, když v ní nejsou uživatelé. Zálohovat je ale možné i během práce s databází, v takovém případě se pouze prodlužuje odezva serveru o cca 10%, jinak není práce uživatelů nijak omezena. Zálohy lze umístit na pevný disk, ať už lokální nebo síťový (služba MSSQLServer musí běžet pod doménovým účtem s příslušnými právy), na páskovou jednotku a na místo specifikované protokolem Named Pipes (umožňuje využití softwaru třetích stran).

Metody zálohování

 • Plná záloha
  • záloha souborů, objektů a dat
  • záloha transakčního protokolu
  • výchozí datová základna v případě systémové poruchy
  • zálohuje veškeré změny, které nastaly během procesu zálohování
  • zálohuje veškeré nepotvrzené transakce v transakčním protokolu
  • do zálohy je zapisováno tzv. LSN – Log Sequence Number, které určuje pořadí informací v transakčním protokolu; toto číslo se kontroluje při obnově
 • Rozdílová záloha
  • Zálohuje pouze změny provedené od poslední plné zálohy, tzn. pouze extenty označené jako změněné; praporky změny jsou resetovány pouze při provedení plné zálohy
  • Možno provádět v libovolném formátu obnovy, nejsou potřeba informace z logu
  • Zapisuje se LSN, musí být větší než LSN databáze do které se obnovuje
 • Záloha transakčního protokolu
  • Pouze v modelech obnovy Full a Bulk-Logged
  • Zálohuje se od poslední zálohy protokolu
  • Akce:
   • Checkpoint
   • Záloha všech zápisů od začátku logu do posledního checkpointu na záložní médium
   • Smazání všech zápisů před posledním checkpointem

Zálohovací strategie

 • Strategie plných záloh
  • vhodná pro malé databáze nebo velké databáze, ve kterých neprobíhá příliš změn
  • roste velikost protokolu – používat model obnovy Simple, příp. Full nebo Bulk-Logged, ale pravidelně čistit protokol
 • Strategie plných záloh a záloh transakčního protokolu
  • mezi plnými zálohami se provádí několik záloh protokolu
  • nevýhodou je, že v případě nečitelnosti jedné ze záloh protokolu nelze obnovit ani následující zálohy – kontroluje se LSN
 • Strategie rozdílových záloh
  • odstraňuje nevýhodu nečitelnosti zálohy, jedna rozdílová záloha nahradí všechny předchozí zálohy protokolu a naopak místo rozdílové zálohy lze při obnově použít jednotlivé zálohy protokolu

7) Obnova databází

Při obnově databází provádí SQL Server automaticky následující akce k zajištění rychlé obnovy s minimálním dopadem na aktivity uživatelů databáze.

 • Safety Check (bezpečnostní kontrola)
  • Interní mechanismus, zabraňuje náhodnému přepsání existující databáze
  • Obnova se neprovede, jestliže:
   • Databáze s názvem použitým v příkazu RESTORE DATABASE již na serveru existuje a název databáze uložený v záloze je odlišný od tohoto jména
   • Soubor databázových souborů na serveru je odlišný od souboru databázových souborů obsažených v záloze
   • Nejsou k dispozici všechny soubory potřebné k obnově
 • Znovuvytvoření databáze a všech souvisejících souborů

Při obnově transakčního protokolu jsou znovu provedeny akce zaspané v protokolu do databáze, nejedná se tedy o obnovení souboru s příponou LDF! Tato obnova je rychlejší než vlastní provedení jednotlivých příkazů, neboť protokol obsahuje informace o tom, jak vypadala příslušná stránka (page) po provedení příkazu.

8) Monitorování výkonnosti

Cílem monitorování a ladění výkonu SQL Serveru je optimalizace je výkonu vzhledem ke klientské aplikaci, tzn. zejména minimalizace času odezvy na dotaz a maximalizace propustnosti celého serveru. Výkonnost lze ale ovlivňovat na více úrovních, nejen na úrovni samotného serveru. Vliv na výkon má i klientská aplikace, struktura databáze a hardwarová konfigurace. Při vytváření plánu optimizace je vhodné se zaměřit na následující faktory, které ovlivňují výkonnost databáze:

 • zatížení (objem serverové aktivity)
 • propustnost (počet dotazů za časový úsek)
 • systémové zdroje (fyzická kapacita hardware)
 • optimizace (design aplikace a databáze)
 • soupeření (konkurence datových záznamů)

K monitorování výkonu lze použít různé nástroje , některé slouží k monitorování úrovně výkonnosti na systémové úrovni a jsou součástí operačního systému (Prohlížeč událostí, Výkon), jiné jsou zaměřené pouze na monitoring SQL Serveru a jsou jeho součástí (Příkazy SQL, uložené procedury, SQL Profiler).

9) Přenosy dat

Přenášení dat mezi databázemi je jedním ze základních úkolů administrátora databáze, je proto třeba umět spravovat data a importovat a exportovat do a z různých aplikací a prostředí. Téměř všechna prostředí vyžadují určitý stupeň interoperability dat, ať už přesun, kopírování, archivaci dat nebo migraci všech nebo některých dat. Proces kopírování dat z jednoho prostředí do jiného obvykle zahrnuje:

 • identifikování zdroje dat
 • specifikaci cíle dat
 • manipulaci nebo transformaci dat mezi zdrojem a cílem (volitelně)

Import, export a transformaci dat mezi heterogenními zdroji a cíli je možné provádět pomocí nástroje DTS, který je vybaven grafickým rozhraním a průvodci.

10) Zajišťování vysoké dostupnosti

Vysoká dostupnost je nezbytná pro provoz kritických řešení, kdy uživatelé musí být schopni komunikace s aplikací s minimálními přerušeními v případě síťových a systémových chyb a nebo chyb aplikace. Je nutné zabránit neplánovaným stavům nedostupnosti, které mohou způsobit negativní reakce uživatelů, ztrátu produktivity a mohou ovlivnit i vlastní podnikání – ztráta zisku, zákazníků…

Faktory ovlivňující neplánované výpadky serveru:

 • spolehlivost sítě
 • chyby hardware
 • chyby aplikace
 • chyby operačního systému
 • přírodní katastrofy

Před zvolením optimální strategie zajištění dostupnosti, je třeba stanovit základní požadavky na dostupnost, tj. zda má být systém dostupný v pracovní době nebo celý den, zda aplikace vyžadují práci on-line nebo umožňují i práci off-line, zda bude komunikace s aplikací synchronní či asynchronní.

Dostupnost musí být zajištěna nejen ve smyslu dostupnosti po přijatelnou dobu, tak ve smyslu dostupnosti pro přijatelné množství uživatelů – škálovatelnost. Pro dosažení dostupnosti pro přijatelný počet uživatelů lze použít dva přístupy – @@Scale Up@@ zvětšování výkonu a @@Scale Out@@ rozšiřování o další zařízení.

Dostupnost lze zvýšit i pomocí Windows Clustering. Cluster se skládá ze dvou nebo více nezávislých počítačů – nodů, které dohromady pracují jako jeden systém s jedním jménem. Jestliže jeden nód přestane fungovat, zbývající nódy fungují dále a probíhající operace tím nejsou nijak dotčeny. Další možností je použití záložního serveru, na kterém bude automaticky udržována přesná kopie produkčního serveru pomocí funkce Log Shipping. V případě výpadku produkčního serveru je tak ve velmi krátké době možné zprovoznit server záložní.

11) Úvod do replikací

Replikace je technologií, která je využívána pro vývoj a provozování distribuovaných aplikací. V prostředí distribuovaných aplikací se zpravidla vyskytuje několik kopií stejné informace na několika různých serverech a jednou z možností, jak provádět synchronizace těchto kopií s originálem, je právě použití replikací. Replikace duplikují a distribuují kopie dat ze zdrojové databáze (tzv. Publisher – vydavatel) do cílové databáze (tzv. Subscriber – odběratel), která se nachází zpravidla na jiném serveru. Na rozdíl od distribuovaných transakcí nejsou změny prováděny v reálném čase, ale mohou se projevit s určitým zpožděním. Distribuované informace se označují jako Articles – články.

Odběr informací lze nastavit na zdrojovém serveru (tzv. Push odběry) nebo z cílového serveru (tzv. Pull odběry).

Metody replikací

 • Snapshot replikace – data jsou distribuovaná ve stavu v jakém jsou určitý časový okamžik, nejsou monitorovány změny v datech
 • Transactional replikace – přírůstkové změny ve zdrojové databázi jsou replikovány do cílové databáze, tzv. Log Leader Agent hlídá změny v tabulkách označených k replikaci v transakčním protokolu zdrojové databáze
 • Merge replikace – umožňuje jednotlivým částem sítě provádět autonomní změny, které jsou pravidelně nebo na požádání spojeny do jednoho jednotného výsledku

Závěr

Tento kurz je vhodný pro správce databází Microsoft SQL Server 2000 a systémové analytiky, kteří pracují s aplikacemi na bázi SQL Serveru

Použitá literatura

 • Administering Microsoft SQL Server 2000 Database Class Pack
 • Microsoft SQL Server 2000 On-line Books

 • Implementing and Administering Microsoft Windows Directory Services

  1) Obecně o Active Directory ve Windows 2000

  Active directory – Adresářová služba, dodávaná jako součást systému Windows 2000 Server. Uchovává informace o objektech v síti a tyto informace poskytuje uživatelům a správcům sítě. Pomocí jednoduchého postupu přihlašování poskytuje služba Active Directory uživatelům sítě přístup k povoleným prostředkům v celé síti. Správcům sítě umožňuje intuitivní hierarchické zobrazení sítě a správu všech síťových objektů z jednoho místa.

  2) Implementace DNS pro podporu Active Directory

  DNS (Domain Name System) – Hierarchický systém názvů, používaný při hledání názvů domén v síti Internet a v soukromých sítích TCP/IP. DNS poskytuje službu pro mapování názvů domén DNS na adresy IP a obráceně. Díky tomu mohou uživatelé, počítače a aplikace posílat dotazy na DNS a vzdáleným systémům zadávat místo pouhých adres IP plně kvalifikované názvy domén.

  3) Vytvoření Windows 2000 Domény

  Domain (doména) – V systému Windows 2000 a službě Active Directory se tímto názvem označuje souhrn počítačů určených správcem sítě Windows 2000 Server, které sdílejí společnou databázi adresářů. Doména má jedinečný název a poskytuje přístup k centralizovaným uživatelským účtům a účtům skupiny, spravovaným správcem domény. Každá doména má své vlastní zásady zabezpečení a vztahy zabezpečení k jiným doménám a představuje jedinou bezpečností hráz sítě počítačů se systémem Windows 2000. Služba Active Directory se skládá z jedné nebo více domén a jednotlivé domény se mohou rozkládat i na více fyzických lokalitách. U systému DNS je doména libovolný strom nebo podstrom v doménové struktuře DNS. Ačkoliv názvy domén DNS často odpovídají doménám služby Active Directory, domény DNS by se neměly zaměňovat se síťovou doménou systému Windows 2000 a služby Active Directory.

  Doporučení – Ve většině případů je nejlepší používat v celé organizaci jednu doménu. Více domén v jedné organizaci, je daleko složitější na správu a je dobré mezi doménami mít nastavené replikace Active Directory a podobně. Což je u menších a středních firem zbytečně složité. Jedna doména lze bez problému nasadit i v menších organizacích (řádově desítky až stovky počítačů) a to i v případě kdy organizace má pobočky.

  4) Vytvoření a administrace uživatelů a uživatelských skupin

  Vytváření a administrace uživatelů a uživatelských skupin lze pomocí MMC konsole Active Directory Users and Computers. Pomocí tohoto nástroje může správce sítě vytvářet intuitivní hierarchické uspořádání sítě pomocí organizačních jednotek a správu všech síťových objektů z jednoho místa (např.: uživatelé, skupiny, síťové disky a tiskárny,…)

  5) Publikování zdrojů v Active Directory

  Klienti a správci sítě mohou používat informace uložené v Active Directory pro vyhledání služby, pro připojení ke službě i pro její správu. Navíc Active Directory umožňuje klientům i správcům vidět distribuovanou síť spíše jako kolekci služeb než jako kolekci individuálních počítačů.

  Příklady zdrojů použitelných v Active Directory:

 • Organizační jednotky
 • Objekty tiskáren
 • Objekty tiskáren

  6) Delegování administrace jednotlivým správcům sítě

  Delegování je jedním z nejdůležitějších rysů zabezpečení Active Directory. Delegování umožňuje vyššímu úřadu správy udělovat jednotlivcům a skupinám oprávnění pro správu kontejnerů a podstromů. Správci domén se tímto delegováním zbaví nutnosti spravovat rozlehlé seznamy uživatelů.

  7) Implementace Group Policy

  Group Policy – Nástroj, který používá správce k definování a řízení provozu síťových zdrojů a operačního systému z hlediska uživatelů a počítačů určité organizace. V prostředí služby Active Directory se zásady skupiny týkají uživatelů a počítačů z hlediska jejich členství v sídlech, doménách nebo organizačních jednotkách.

 • Použití Group Policy na administraci uživatelských prostředí
 • Použití Group Policy na administraci Software

  8) Vytvoření a administrace Trees a Forests

  Trees – Hierarchická struktura Domén a podřízených domén

  Forest – Hierarchická struktura několika různých domén s podřízenými doménami

  9) Active Directory replikace

  Ve Windows 2000 může každý řadič domény provádět změny, a tyto změny jsou replikovány všem ostatním řadičům domén. Každodenní operace, spojené se správou uživatelů, skupin a počítačů jsou typické operace multi-master, to znamená, že tyto změny mohou být prováděny na kterémkoli řadiči domény.

  10) Udržování Active Directory Database

  Tato část popisuje postup při zálohování Active Directory pomocí nástroje Zálohování pro zálohování a obnovení, který je součástí systému Microsoft Windows 2000. Nástroj Zálohování je v UI umístěn jako součást Systémových nástrojů v Příslušenství.

  Závěr

  Tento kurz je vhodný pro správce sítí Windows 2000, systémové analytiky kteří implementují produkty podporující Active Directory (Microsoft Exchange 2000, SAP, Microsoft SQL Server 2000 apod.).

  Použitá literatura

 • Implementing and Administering Microsoft Windows 2000 Directory Services Class Pack
 • Windows 2000 Server Resource Kit

 • BYZNYS Win získal certifikaci DMS pro dealery FORD

   

  BYZNYS Win® v integraci se systémem DOAS-II (specializovaný servisní systém) získal certifikaci společnosti FORD jako DMS (řídící informační systém dealerů) pro dealery značky Ford pro Českou republiku.
  Systém certifikace probíhal po dobu několika měsíců. Řešení muselo bezezbytku splnit nároky kladené na Dealer Management System společností FORD. V současnosti používají ERP BYZNYS Win® spolu s DOAS II 3 dealeři společnosti FORD. S dalšími zájemci jsou vedena jednání.

   

  Hlídání insolvence s Byznys ERP

  V České republice v prvním pololetí vzrostl počet návrhů na insolvenční řízení o 83 procent, jen v červnu jich přibylo 1 376, z toho firem či podnikatelů 495. Pro dodavatele je přitom informace o insolvenci zákazníka klíčová, protože umožňuje minimalizovat rizika nedobytné pohledávky.
  Informační systémy Byznys ERP komunikují s portálem veřejné správy isir.justice.cz prostřednictvím webové služby, přičemž dohledání probíhá pomocí internetové stránky pro vyhledávání v Insolvenčním rejstříku, která je napojena na databázi dlužníků. Dotazy jsou spouštěny podle několika parametrů, dle kterých se zjišťuje, zda je daný partner v Insolvenčním rejstříku zapsán či nikoliv. Tento stav je následně promítnut přímo do databáze ERP systému.

  „Největší výhody napojení ERP systému na Insolvenční rejstřík spatřuji v nastavení automatických kontrol. Není potřeba žádné další aktivity uživatele a systém při tvorbě dokladů varuje o potenciálním problému obchodního partnera, který byl zapsán v Insolvenčním rejstříku. Uživatel si pak může na základě této informace dohledat podrobná data a rozhodnout se, jak se zamýšlenou transakcí následně naloží,“ říká Andrea Dědinová, analytička společnosti J.K.R.

  Dohledání partnerů v Insolvenčním rejstříku může být v rámci systémů Byznys ERP spuštěno dvěma způsoby. Prvním je dohledání konkrétního partnera manuálně, stisknutím tlačítka v detailu karty obchodního partnera, jež probíhá tak, že na pozadí jsou použita potřebná data pro vyhledání záznamu a uživateli se otevře internetová stránka isir.justice.cz s kompletními informacemi o insolvenčním řízení. Uživatel si tak může hned prohlédnout všechny dostupné dokumenty k danému případu.
  Druhým způsobem je automatické dohledání všech obchodních partnerů, které probíhá jako naplánovaná úloha v uživatelem stanoveném termínu. Kontrolu je přitom možné nastavit například v době, kdy nejsou vytížené servery a kontrola velkého množství dat tak může proběhnout rychleji. Do databáze ERP systému jsou během kontroly zapsány informace o zápisu, či výmazu obchodního partnera z Insolvenčního rejstříku, a tato informace je potom používána při další práci uživatele s daným obchodním partnerem. Uživatel není zatěžován tím, že by musel kontroly provádět ručně a zároveň se nevystavuje riziku, jež by mohlo opomenutí těchto informací přinést.

  Informace o zápisu v Insolvenčním rejstříku se následně také projevuje při tvorbě několika typů dokladů v systému. Zapisuje-li uživatel například přijatou objednávku, výdejku, či vydanou fakturu na partnera, který má záznam v Insolvenčním rejstříku, objeví se varovná hláška, která na toto uživatele upozorní. Zároveň je možné se hned v tomto okamžiku podívat na stránky Insolvenčního rejstříku pro zobrazení detailních informací. Pak je pouze na rozhodnutí uživatele, zda i přes toto varování bude v tvorbě dokladu pokračovat, či nikoliv. Danou funkcionalitu lze navíc napojit také na takzvané blokace, které zabrání uživateli vystavit doklad na partnera s finančními potížemi.

  O Insolvenčním rejstříku
  Insolvenční rejstřík je informačním systémem veřejné správy, který je spravován Ministerstvem spravedlnosti ČR. Jeho základní úlohou je zajistit maximální míru publicity o insolvenčních řízeních a umožnit sledování jejich průběhu. Prostřednictvím Insolvenčního rejstříku jsou zveřejňovány veškeré relevantní informace týkající se insolvenčních správců, dokumenty z insolvenčních spisů i zákonem stanovené informace týkající se dlužníků. Jedná se o veřejně přístupný rejstřík, není tedy nutné ověřovat totožnost žadatele. V rejstříku je možné vyhledávat na základě dvou ukazatelů – identifikačního čísla organizace (hledání příslušné organizace) a podle osobních údajů (konkrétní osoba).

  O společnosti J.K.R.
  Společnost J.K.R. je s produkty Byznys ERP předním českým dodavatelem podnikových informačních systémů. Byla založena v roce 1991 v Příbrami, dnes má celostátní působnost a kromě příbramské centrály má pobočky v Praze a Teplicích. Také disponuje rozsáhlou sítí smluvních partnerů.
  Podnikové informační systémy Byznys ERP využívá v Česku více než 1 250 organizací v nejrůznějších oblastech podnikání. Mezi zákazníky figurují například Canaria Travel, Central Group, Český svaz ledního hokeje, Dopravní podnik města Pardubic, H & H Hotels, Humi Outdoor, Marimex, Ravak, Ryor či Vltava-Labe-Press. Pro další informace navštivte www.jkr.eu nebo www.byznys.eu.

  Pro další informace neváhejte využít níže uvedené kontakty:

  Kamil Pittner PR oddělení J.K.R.
  Media Consultant, PRCOM
  E-mail: kamil.pittner@prcom.cz E-mail: press@jkr.cz
  Tel.: +420 246 097 844 Tel.: +420 318 40 20 10
  GSM: +420 604 241 482 GSM: +420 736 758 792, +420 739 535 036


  Recertifikace certifikátu ČSN EN ISO 9001:2001

  Dne 6.6.2006 byla provedena ve společnosti J.K.R. s r.o., úspěšná recertifikace mezinárodního certifikátu systému managementu jakosti ČSN EN ISO 9001:2001 na vývoj a implementaci podnikového informačního systému a jeho následnou podporu.

  Financování ERP BYZNYS Win® pomocí úvěru společnosti ESSOX

  Financování ERP BYZNYS Win® pomocí úvěru společnosti ESSOX. J.K.R., spol. s r.o., nabízí od 1. června 2006 možnost výhodného financování produktu BYZNYS Win® včetně služeb formou poskytnutí spotřebitelského úvěru společnosti ESSOX.

  ESSOX je dceřinou společností Komerční banky a francouzské společnosti Franfinance, významného poskytovatele spotřebních úvěrů ve Francii a třetího největšího operátora, nezávislého na maloobchodním výkonu domácího trhu.

  Nabídka platí pro fyzické i právnické osoby, které se rozhodly pro koupi nebo rozšíření podnikového informačního systému BYZNYS Win®.

  Nabízíme možnost volby počtu měsíčních splátek od 5 do 45.

  Věříme, že tímto vstřícným krokem nabídneme všem potenciálním zákazníkům další prostor při řešení financování nového IS.

  

  Kontakty

  Centrála

  Žižkova 708, 261 01 Příbram II
  Telefon: +420 318 40 20 10
  Hotline: +420 318 40 20 20
  Email: info@jkr.cz

  Pobočka Brno

  Rostislavovo náměstí 2936/12, 612 00 Brno
  Telefon: +420 547 212 758
  GSM: +420 603 869 871
  Email: brno@jkr.cz

  Pobočka Teplice

  Buzulucká 426, 415 03 Teplice
  Telefon: +420 417 536 463
  GSM: +420 605 352 261
  Email: teplice@jkr.cz  tlacitko2