Přihlášení

J.K.R. spol. s r.o. ohlásila prodej 600. licence ERP BYZNYS Win®

Ke dni 31.května 2006 ohlásila J.K.R., spol. s r.o. prodej šestisté licence ERP BYZNYS Win®. Nárůst uživatelských subjektů a zrychlení počtu prodejů oproti předchozím obdobím dokumentuje úspěšný trend a postavení systému v segmentu středních a větších firem.

Mezi významné uživatele ERP BYZNYS Win® patří RAVAK, a.s., CENTRAL GROUP a.s., POLDI Hütte s.r.o., ABAKUS DISTRIBUTION a.s., Český svaz ledního hokeje, VLTAVA-LABE-PRESS, a.s. a další.

Zájem zákazníků o implementace ERP BYZNYS Win® poskytuje optimistický výhled do dalších období. ERP BYZNYS Win® patří rozsahem, funkcionalitou a kvalitou podpory mezi přední informační systémy v oboru.

Generální ředitel společnosti ing. Králíček řekl : „Jsem rád, že naše investice do systému BYZNYS Win jsou zúročeny odezvou u zájemců o podnikové informační systémy. Nárůst prodaných licencí je nejdynamičtější ve své historii a dokladá, že systém BYZNYS Win svojí výkonností a funkcionalitou patří k velice žádným produktům a je naprosto srovnatelný i se zahraničními systémy. Naším cílem je dále intenzívně pracovat na nových funkcích v systému“.

15.let existence J.K.R., spol. s r.o.

J.K.R., spol. s r.o. vyhlašuje výjimečnou obchodní akci pro uživatele BYZNYS Win®

15.let existence J.K.R., spol. s r.o.

doplnění konfigurace BYZNYS Win®Obchodní akce je určena pro uživatele systému BYZNYS Win®, kteří se nacházejí v rutinním režimu (byl s nimi uzavřen předávací protokol) a jsou v záruční době nebo mají uzavřenu smlouvu o údržbě a mají zájem za nabídnutých podmínek rozšířit svoji konfiguraci. Rozšíření konfigurace se vztahuje na doplnění o:

Obchodní akce je vypsána v termínu od 1.června 2006 do 30.června 2006.

Objednávky směřujte na Vašeho dodavatele systému BYZNYS Win® v rámci dealerské sítě. Školení a nasazení nových modulů zabezpečí Váš implementační tým.


v Příbrami 30. května 2006 J. K. R., spol. s .r.o.

Zákon o nemocenském pojištění

Pořadatel: Vzdělávací agentura MOSKA

Datum: 22.5.2006 v Úřad MČ Prahy 8

Zákon o nemocenském pojištění

přednášela p.Kodrová MPSV ČR

Zákon o nemocenském pojištění nabývá platnosti dnem 1.ledna 2007.

Seminář se zabýval všemi změnami, které mají dopad na mnoho oblastí sociálního zabezpečení.

První blok výkladu byl zaměřen především na změny v obsahu Osob účastných na nemocenském pojištění.

Změny zákona byly zaměřeny na upřesnění stávajícího okruhu osob účastných na nemocenském pojištění, na vyloučení některých osob z nemocenského pojištění a také na rozšíření okruhu osob účastných nemocenského pojištění.

V případě upřesnění stávajícího okruhu osob se jedná např o zpřesnění definice účasti na pojištění u členů družstev tak, aby byli účastni pojištění pouze v případě, že konají práci pro družstvo ( dříve byli účastni i v případě, kdy pobírali jen odměnu z titulu funkce).

V případě vyloučení některých osob z nemocenského pojištění jde právě v návaznosti na informaci uvedenou v předchozí větě o vyloučení členů družstev, kteří nekonají práci pro družstvo, pobírají jen odměny z jiného titulu. Další případem, kdy budou někteří zaměstnanci vyloučeni z nemocenského pojištění, jsou například studenti, kteří mají uzavřen pracovní poměr, ale nepracují ( např. pobírají stipendium ) nebo společníci, jednatelé spol. s r.o., komanditisté, kteří mimo pracovní vztah vykonávají práci pro společnost. Tito pojištěnci jsou pak účastni nemocenského pojištění jen v měsících, ve kterých dosáhnou rozhodného příjmu alespoň ve výši 1/4 průměrné mzdy v národním hospodářství.

Všechny tyto osoby bude nutno nejpozději k 31.1.07 odhlásit z nemocenského pojištění a to formou hromadného seznamu, jehož forma není přesně dána, je dán jen obsah povinných údajů. Půjde o uvedení Jména a příjmení, rodného čísla, firmy, adresy zaměstnavatele a informaci o tom zda činnost, která zakládala účast na nemocenském připojištění podle starého zákona , zakládá také účast na nemocenském pojištění podle zákona nového ( tedy zda budou mít třeba i teoreticky alespoň 1/4 průměrné mzdy vyhlašovanou na konci roku ).

Další změny v této oblasti se týkají zavedení dvou nových institutů a to tzv. Smluvního zaměstnance a Zahraničního zaměstnance. V prvním případě se jedná o zaměstnance, kteří mají zaměstnavatele mimo území ČR, ale z pohledu českého práva mají povinnou účast na našem nemocenském pojištění, kterou na území ČR zajišťuje „smluvní zaměstnavatel“, kterému náklady na tyto platby následně hradí skutečný zahraniční zaměstnavatel. V případě Zahraničního zaměstnance se jedná o zaměstnance, kteří jsou činní v ČR pro zahraničního zaměstnavatele ze zemí mimo EU a povinné nemocenské pojištění platí v cizím státě. V tomto případě se mohou účastnit nemocenského pojištění v ČR dobrovolně. V programu se případné změny týkající se těchto zaměstnanců musí zapracovat hlavně s ohledem na to, jak tito zaměstnanci budou či nebudou figurovat na hlášeních pro OSSZ a také ošetřit případy dobrovolné účasti na našem nemoc. pojištění, kdy takovíto zaměstnanci budou odvádět jen 2,5% základu. Informace z této oblasti zatím ale ještě nejsou dostatečné, protože na formulářích se na MPSV „usilovně“ pracuje.


Podmínky účasti na nemocenském pojištění

První z podmínek účasti je Výkon zaměstnání na území ČR (§3) – z tohoto ale mohou existovat určité výjimky.

Další podmínkou je to, že zaměstnání trvalo nebo mělo trvat alespoň 15 kalendářních dnů – období je tedy oproti dnešním 8mi dnům prodlouženo. Pro vyřešení přechodných situací bude účast posuzována podle data vzniku takového vztahu. Vznikne-li do konce roku 2006, bude posuzována i po začátku roku 2007 podle starého zákona a vznikne-li později, pak bude účast posuzována již podle zákona nového.

Třetí důležitou podmínkou účasti na nemoc. pojištění je dosažení tzv. rozhodného příjmu alespoň ve výši 1500,-Kč. Je zde opět ale specifická úprava, protože u zaměstnanců uvedených v §5a se tato výše vůbec nezkoumá, tam stačí jen splnění místa práce na území ČR a délky trvání alespoň 15 dnů. Jen u vyjmenovaných druhů zaměstnanců uvedených v§5a v bodech 1-6,12,15 se posuzuje právě tato minimální výše příjmu. Není-li splněna tato minimální výše, jde o zaměstnání malého rozsahu ( zde tedy není charakterizováno délkou ve dnech, ale výší odměny. Zvláštností tedy je, že takovéto zaměstnání není pojištěné obecně, ale je nemocensky pojištěno v měsících, ve kterých zaměstnance dosáhl alespoň minimální výše 1500,-Kč. Nově se již tato částka nekrátí podle data nástupu či ukončení v příslušném měsíci, posuzuje se jen dosažení absolutní výše stanovené v současnosti na oněch 1500,-Kč. Pozor ale na dodatečné doplatky zúčtované později po skončení takového pracovního poměru, pokud k doplatku dojde, započte se do posledního období, kdy takový poměr trval a pak třeba i dodatečně vznikne povinná účast na platbě nemocenského pojištění, pokud v součtu všech příjmů z onoho měsíce a příjmů dodatečných přesáhne výši 1500,-Kč

Systém dávek nemocenského pojištění

Od ledna 2007 budou organizace „pouze“ shromažďovat žádosti o dávky, které doplní o určité údaje a neprodleně je budou předávat OSSZ.

Splnění podmínek nároku na výplatu dávky bude již nadále posuzovat OSSZ.Pokud vznikne nárok na dávku z titulu více pracovních poměrů, dojde výplatě pouze jedné dávky ale na základě sečtení příjmů ze všech pracovních poměrů a jejich redukci.

Půjde o 4 druhy dávek a to:

Ošetřovné – jde o nový název pro bývalé ošetřování člena rodiny

Peněžitá pomoc v mateřství – bude možno tuto dávku již přiznat i otci, pokud se s matkou písemně dohodnou ( nejdříve po 6 týdnech ). Bude dokonce možno se na této dávce i vystřídat. Dochází ke sjednocení délky podpůrčí doby výplaty těchto dávek, takže již nebudou preferovány osamělé matky, které již nebudou mít nárok na výplatu dávek 37 týdnů, ale již jen 28 týdnů, jako ostatní zaměstnankyně. Dávka bude počítána od dne nástupu na mateřskou 6 – 8 týdnů před porodem a bude záležet na tom, kdy bude podána žádost o výplatu dávek. Bude-li to datum do konce roku 2006, bude délka dávek vyplácena dle staré právní úpravy, pokud bude datum žádosti od 1.1.07 a dále, budou dávky vypláceny podle zákona nového. Pro vícenásobné porody ale delší podpůrčí doba zůstává.

Vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství – nově sem bylo přidáno i převedení na jinou práci z důvodů kojení, nárok zde navíc nebude omezen koncem 9.měsíce po porodu

Nemocenské – lékař vyplní zvláštní tiskopis, jehož jeden výtisk dostane zaměstnanec a druhý výtisk odešle OSSZ. Nárok na tuto dávku vznikne až od 15. dne dočasné pracovní neschopnosti (DPN), protože prvních 14 dnů je pokryto výplatou náhrady platu zaměstnavatelem za pracovní dny.

Zůstane zachován systém redukčních pásem pro zápočet výdělku, z něhož se bude nemocenské počítat, ale mění se výchozí základna. Od roku 2007 se bude při porovnání denního hrubého výdělku zaměstnance vycházet z průměrné mzdy v národním hospodářství ( vyhlašována je až koncem roku ).

Ve výpočtu podpůrčí doby dochází ke změnám , nebude se nadále například brát zřetel na důvod minulých DPN ( tedy to, zda to bylo z důvodu pracovního úrazu, nemoci z povolání nebo normální úraz či běžná nemoc ). Započítávat se budou všechny doby DPN, ale pokud bude pojištěná činnost trvat alespoň 190 dnů před vznikem poslední DPN, předchozí se nebudou započítávat. OSSZ bude písemně upozorňovat jak zaměstnance tak i zaměstnavatele na blížící se dobu čerpání 180 dnů DPN a 380 dnů čerpání DPN. Výplatu nemocenských dávek bude možno na základě žádosti zaměstnance prodloužit o dobu dalších max. 350 kal.dnů. Nebude to ale nároková záležitost, OSSZ bude každou takovou záležitost posuzovat a rozhodovat o ní samostatně.

Zaměstnavatel tedy po skončení výplaty náhrady za prvních čtrnáct dnů nemoci pouze předá žádost o výplatu nemocenských dávek převzatou od zaměstnance a doplněnou o určité údaje na OSSZ.

Od začátku roku 2007 tedy končí rozdělení organizací na Malé organizace a Organizace, nemocenské pojištění všech zaměstnanců bude napříště provádět jen OSSZ. V přechodném období ale bude nutno řešit výplatu nemocenských dávek vzniklých před účinností nového zákona. Pokud zaměstnanci vznikl nárok před 1.1.2007, bude v dosavadních Organizacích docházet k výplatě takové dávky v organizaci až do skončení této DPN.

Nově vzniknou také zaměstnanci, kteří mohou být účastni jen důchodového pojištění, nikoli i nemocenského. Z tohoto titulu pak dojde také ke změně formuláře Hlášení organizací, kdy bude nutno provést úpravy dle dosud nevydaného vzoru. Po novu zde budou např. muset být dva základy.

Sazby pojistného od 1.1.2007

Sazba pojistného pro zaměstnavatele odvádějící pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti z úhrnu vyměřovacích základů zaměstnanců účastných NP se snižuje z dosavadních 26% na 24,1% ( tedy o 1,9% – de facto je to snížení sazby odvodu nemocenského pojištění ze současných 3,3% na 1,4%). Takoví zaměstnavatelé si mohou odvod snížit o polovinu náhrad vyplacených za nemoc zaměstnancům zdravotně postiženým (plný i částečný invalida, zdravotně znevýhodněná osoba , pokud byli těmito osobami v den vzniku DPN ).

Zaměstnavatelé s průměrným měsíčním počtem zaměstnanců účastných NP nižším než 26 si mohou pro rok 2007 zvolit vyšší sazbu odvodu 26% s tím, že si pak budou moci ale hradit polovinu vyplacených náhrad za dočasnou pracovní neschopnost ( DPN ) z pojistného toho příslušného měsíce. Pokud se tak zaměstnavatelé rozhodnou, musí to písemně oznámit OSSZ do 20.1.2007.

V dalších letech se předpokládá, že se sazba tohoto nemocenského pojistného bude měnit podle toho, zda bude pojistné vybrané při sazbě 1,4% vyšší nebo nižší než refundovaná polovina náhrad mzdy, tento dobrovolný typ pojištění není založen na principu zisku.

Pokud budou zaměstnavatelé zaměstnávat pojištěnce účastné jen důchodového pojištění, pak sazba pro výpočet odvodu je 21,5% z úhrnu vyměřovacích základů zaměstnanců účastných jen DP.

Základní sazba pro výpočet odvodu zaměstnance se nemění, zůstává i nadále ve výši 8%. Pokud by to ale byl zaměstnanec účastný jen důchodového pojištění, pak by se tato sazba snížila na 6,5%.

Pro zahraničního zaměstnance dobrovolně účastného jen nemocenského pojištění je tato sazba 2,5% měsíčního základu, který si zaměstnanec sám určí, ale musí to být částka nejméně dvojnásobku rozhodného příjmu pro účast na NP ( rozhodná částka je v současné době prozatím stanovena ve výši 1500,-Kč – tedy v tomto případě min. 3000,-Kč ).

Od roku 2007 ( tedy poprvé pro platbu za leden 2007 v únoru ) je určena jednotná splatnost odvodů pojistného na období 1.-.20. dne následujícího měsíce.

Náhrada mzdy a stanovení dávek nemocenského při DPN

Náhradu mzdy namísto nemocenského bude během prvních dvou týdnů pracovní neschopnosti poskytovat zaměstnavatel, od 15.dne dojde k výplatě nemocenských dávek, které bude poskytovat OSSZ.

Náhrada mzdy bude náležet jen za dobu, v níž trvá pracovní vztah zakládající účast na nemocenském pojištění, neplatí zde žádná ochranná lhůta. Bude vyplácena jen za pracovní dny a za svátky, za které zaměstnanci jinak přísluší náhrada mzdy nebo se mu za ně plat nekrátí. Při výplatě této náhrady mzdy zaniká nárok na náhradu mzdy nebo platu z důvodu jiné překážky v práci. Pokud by zaměstnanci v období prvních 14 dnů dočasné prac. neschopnosti náleželo nemocenské nebo peněžitá pomoc v mateřství, nárok na náhradu mzdy nevzniká. Pokud vznikla dočasná pracovní neschopnost ode dne, v němž zaměstnanec směnu již odpracoval, počíná období 14 kalend.dnů dočasné pracovní neschopnosti pro účely poskytování náhrad mzdy nebo platu následujícím kalendářním dnem. Pokud zaměstnanci vzniklo právo na náhradu mzdy za část pracovní doby, náleží mu za tento den jen poměrný díl náhrady připadající na tu část pracovní doby, za kterou mu nenáleží mzda nebo plat.

Neplatí se z ní sociální ani zdravotní pojištění a není daněna.

Základem výpočtu výpočtu dávek nemocenského pojištění bude denní vyměřovací základ (DVZ) a obdobně pak základem výpočtu náhrady mzdy bude tzv. DPV = denní průměrný výdělek . Velmi zhruba řečeno to jsou příjmy za 12 měsíců / dny bez dob vyloučených. Jak DVZ, tak i DPV se zredukuje pomocí 3 redukčních pásem.

Pravděpodobné výše redukčních hranic ( upřesněno bude až na konci roku 2006 )

ERP BYZNYS Win se připravuje

 

Spolupráce J.K.R., spol. s r.o. se společností Microsoft se dále rozšiřuje. Na společné schůzce v sídle společnosti J.K.R. se na tom shodli zástupci obou společností. Za společnost Microsoft se schůzky zúčastnil ISV Partner Development Manager Petr Staněk a za J.K.R. technický ředitel ing. Miroslav Říha a vedoucí Analytického a vývojového oddělení ing. Vlastimil Fousek.

celý článek

ERP BYZNYS Win se připravuje

 

Spolupráce J.K.R., spol. s r.o. se společností Microsoft® se dále rozšiřuje. Na společné schůzce v sídle společnosti J.K.R. se na tom shodli zástupci obou společností. Za společnost Microsoft se schůzky zúčastnil ISV Partner Development Manager Petr Staněk a za J.K.R. technický ředitel ing. Miroslav Říha a vedoucí Analytického a vývojového oddělení ing. Vlastimil Fousek.

Společnost J.K.R. podniká intenzivní kroky k povýšení svého statutu v partnerském programu s MS na Gold Certified partnera a zapojuje se do programu Office Touchdown, který umožní otestovat některé novinky v připravovaném systému MS Office12 a zároveň je dopředu zabudovat do podnikového informačního systému

ERP BYZNYS Win®.

Zástupci obou společností na schůzce kladně zhodnotili spolupráci v oblasti ISV Royalty Programu, jehož byla společnost J.K.R. prvním členem v České republice. Program umožňuje začleňovat do SW aplikací produkty společnosti Microsoft za velmi výhodných podmínek pro zákazníka.

 

Komplexní podpora ERP pomáhá zvýšit akceschopnost firmy

Společnost J. K. R. se stala implementačním partnerem tuzemského poskytovatele komplexních dodávek a služeb v energetických oborech, skupiny Veskom Group. V letech 2002-2003 u něj zavedla svůj informační podnikový systém BYZNYS Win.

celý článek

DPH a silniční daň možné poslat v elektronické podobě

Od verze 3.10 je umožněno v BYZNYS Win® odesílat výkaz DPH a Přiznání k silniční dani elektronickou formou ať už prostřednictvím Portálu veřejné správy nebo pomocí paměťového média.

Lze vytvořit soubor ve formátu XML obsahující jednotlivé položky daňového přiznání ve struktuře požadované pro elektronické podání. Vygenerovaný soubor xml je následně elektronicky podepsán a zašifrován pro odeslání elektronicky na PVS. K podepsání lze použít kvalifikovaný certifikát vystavený I.CA nebo České pošty. Dále je možno uložit vygenerovaný soubor pro následný export na datové médium. V případě elektronického podání je možno sledovat stav daného podání.

Pomocí nabídky Správa elektronických podání systém BYZNYS Win® s odeslanými soubory pracuje dále, tj., zjišťuje se úspěšnost odeslání na Portál veřejné správy a poté i úspěšnost předání bezchybného souboru příslušnému správci daně .

Zařazením této funkce do ERP BYZNYS Win® (je součástí standardní aktualizace zdarma) pokračuje J.K.R., spol. s r.o. v dlouhodobém programu elektronického podávání firemních dokumentů pro úřady veřejné správy. Uživatelům ERP BYZNYS Win® je po elektronickém podání vybraných mzdových výkazů (RELDP, přihlášky/odhlášky) dána další možnost elektronického předávání dokumentů úřadům státní správy.

Pohotovost

Softwarová společnost J.K.R., autor podnikového informačního systému BYZNYS Win, od 1.4.2006 se rozhodla rozšířit služby uživatelům svého systému a poskytnout jim zdarma tzv. Pohotovost. Registrovaný uživatel má možnost se v mimopracovní čas (17.00 – 21.00) a mimopracovní dny a svátky (9.00 – 18.00) dovolat na mobilní telefon konzultanta systému BYZNYS Win® a pokusit se po telefonu odstranit problém či získat odpověď na svůj dotaz.

Přestože se nejedná a nemůže jednat o plnohodnotnou službu HotLine a v žádném případě není možné tím nahrazovat konzultační činnost, je tím uživateli poskytnuta určitě vítaná podpora.

Tel. na pohotovost je 605 231 618

@@Chceme uživateli nabízet rozšiřující se služby a vnímáme, že někteří pracovníci uživatele pracují v nestandardní dobu a v této době se mohou dostat do určitých problémů či neznalostí. A právě pohotovost by mohla přispět k jejich odstraňování@@ – uvedl generální ředitel společnosti J.K.R. ing. Králíček Vladimír.

Administering a Microsoft® SQL Server™ 2000

1) SQL Server – Přehled

SQL Server – relační databázový systém, který:

 • spravuje uložená data
 • odpovídá na dotazy klientských aplikací
 • k posílání požadavků mezi klientem a SQL serverem používá jazyky Transact-SQL, XML, MDX nebo distribuované objekty SQL-DMO
 • spravuje závislosti mezi daty v databázi
 • zajišťuje správné uložení dat
 • zaručuje, že nejsou porušována pravidla definující závislosti mezi daty
 • v případě zhroucení systému obnovuje všechna data k bodu známé konzistence
 • pracuje na principu klient/server

Klient/Server architektura – zátěž je rozdělena na úlohy, které běží na serverech a na úlohy, které běží na klientských počítačích

 • klient je odpovědný za aplikační logiku a prezentaci dat uživateli
 • SQL Server spravuje databáze a alokuje dostupné zdroje serveru (paměť, šířku sítě, diskové operace) mezi několik dotazů

Služby SQL Serveru – standardně běží jako služby, ale mohou běžet také jako aplikace

 • Služba MSSQL – databázový stroj, alokuje zdroje mezi uživatele, upravuje logické problémy (současné updaty stejných dat ve stejný čas), zajišťuje konzistenci a integritu dat
 • Služba SQLServerAgent – vytváří a spouští upozornění, lokální a multiserverové úlohy a operátory, umožňuje automatizovat administrativní úlohy, je nutná při provádění replikací
 • Koordinátor distribuovaných transakcí (MS DTC) – umožňuje zahrnout do jedné transakce různé zdroje dat
 • Microsoft Search – full-text stroj, běžící jako služba v prostředí Windows 2000

Instance SQL Serveru – jednotlivé servery, které mohou běžet současně na jednom počítači

 • každá instance má vlastní soubor systémových a uživatelských databází, které nejsou sdíleny mezi instancemi
 • každá instance se chová, jako kdyby běžela na vlastním serveru
 • maximální počet současných instancí je 16
 • při připojení k instanci, je nutné zadat jméno počítače i jméno instance ve tvaru jmeno_pocitacejmeno_instance; pokud se použije pouze jméno počítače, bude se pracovat s implicitní instancí
 • pokud se jedná o vytížený server, nedoporučuje se instance vytvářet

Edice SQL Serveru – Klientské nástroje a serverové komponenty SQL Serveru je možné provozovat výhradně na operačních systémech z rodiny Windows. Některé edice SQL Serveru jsou schopné provozu pouze na určitých verzích operačního systému Windows. Systémy Windows 98, ME, CE mají 16 bitovou architekturu a není proto doporučováno na nich provozovat SQL Server nebo pouze pro několik (1-2) uživatelů.

 • Standard Edition – běží pouze na serverech, pro středně vytížené stanice, optimalizováno pro operace do 50 uživatelů a databáze do 1 GB
 • Enterprise Edition – rozšířená podpora pro větší množství paměti a větší množství uživatelů, pro velmi velké databáze, určena pro Windows NT Enterprise Server, Windows 2000 Advanced Server
 • Desktop/Personal Edition – pro malé jednotky s několika uživateli nebo zkušební účely, max. 8 současně prováděných dotazů
 • Desktop Engine – na úrovni Desktop Edition, bez klientských nástrojů, zdarma
 • Developer Edition – na úrovni Enterprise Edition, licencovaná pouze pro vývoj a testování aplikací, které používají SQL Server jako datový sklad
 • Windows CE Edition – datový sklad pro zařízení se systémem Windows CE, umožňuje replikace s verzemi Enterprise a Standard, aby bylo možné synchronizovat databázi na Windows CE s primární databází

Integrace s Windows 2000 – SQL Server je do systému plně integrován a využívá mnoho z jeho vlastností:

 • Active Directory – servery a jejich vlastnosti jsou automaticky registrovány v Active Directory při startu serveru, uživatelé mohou vyhledávat konkrétní servery přes Active Directory Search
 • Zabezpečení – integrace se zabezpečovacím systémem Windows 2000, umožňuje využívat jedno uživatelské jméno a heslo pro přístup jak do Windows 2000, tak k SQL Serveru
 • Podpora více procesorů
 • Prohlížeč událostí – SQL Server zapisuje informace do protokolu aplikací, protokolu zabezpečení a systémového protokolu
 • Aplikace Výkon – SQL Server posílá měření výkonnostních parametrů do aplikace Výkon a umožňuje tak sledování výkonnosti serveru
 • Microsoft Internet Information Services – SQL Server využívá IIS, takže je možné připojovat se k databázi SQL Serveru využitím protokolu http
 • Windows Clustering – zajišťuje vyšší dostupnost a lepší řízení dat a aplikací, SQL Server se automaticky přepne na sekundární nód, pokud primární nód selže

Typy databází

 • Systémové – obsahují informace o SQL Serveru jako celku a jsou využívány pro obsluhu a řízení systému
  • Master – kontroluje uživatelské databáze a funkci SQL Serveru jako celku, obsahuje informace o uživatelských účtech, konfigurovatelných proměnných prostředí a systémových chybových zprávách
  • Model – slouží jako šablona pro nově vytvářené uživatelské databáze
  • Tempdb – poskytuje odkládací prostor pro dočasné tabulky a další potřeby dočasného uložení
  • Msdb – poskytuje úložiště pro informace o plánování a historii úkolů
  • Distribution – ukládá historii a transakční data používaná v replikaci
  • Pubs – vzorová databáze určená pro vzdělávání
  • Northwind – vzorová databáze určená pro vzdělávání
 • Uživatelské

2) Plánování instalace SQL Serveru

Před vlastní instalací SQL Serveru je třeba vzít v úvahu hardwarové požadavky systému a v závislosti na operačním systému zvolit také správnou edici SQL Serveru.

 • Procesor
  • podpora pouze platformy Intel
  • min. Intel Pentium 166 Mhz
  • lze rozšířit kvalitativně (vyšší frekvence, vyšší typová řada procesoru)
  • i kvantitativně (víceprocesorový systém) – paralelní provádění dotazů, vhodnější pro více uživatelů, pro dotazy na vyhledávání, aktualizaci, výpočtově náročné
  • doporučuje se 1 GHz Pentium 4 a vyšší

 • Paměť
  • min. 256 MB pro Windows 2000, resp. 64 MB pro Windows NT 4.0
  • v závislosti na konfiguraci se doporučuje 1 GHz a více
  • v případě velkých tabulek je pro urychlení vhodné, aby se celá tabulka vešla do paměti
 • Pevný disk
  • lze využít pouze lokální pevné disky
  • min. cca 250 MB
  • je vhodné použít diskové pole typu RAID, které zajistí větší výkon a vyšší bezpečnost databází
  • doporučená velikost = 4 krát očekávaná velikost databáze po 2 letech provozu
  • transakční protokol je by měl být umístěn na co nejrychlejším disku a optimálně by každý protokol měl mít vlastní fyzický disk a vlastní diskový řadič
 • Síťové připojení
  • pokud se na klienta vrací pouze málo údajů a vše je zpracováváno na serveru, není rychlost důležitá
  • záleží na naprogramování aplikace

Jak HW ovlivňuje SQL Server

  1. Paměť
  2. CPU, rychlý disk
  3. Síťové propojení

Výběr zabezpečovacího kontextu

 • u služeb SQL Server a SQL Server Agent je třeba zvolit zabezpečovací kontext, tedy kontext uživatele, pod kterým budou spuštěny a jehož práva budou využívat
 • standardně jsou spouštěny v kontextu uživatele, který je přihlášen při instalaci serveru
 • doporučuje se pro služby vytvořit vlastní doménový účet, např. sqlservice, který bude mít administrátorská práva a není určen pro přihlašování uživatelů
 • lze použít i účet Local System, což je administrátorský účet na lokálním počítači bez práv na síťové zdroje, potom ale nelze využít zálohování na síťový disk, službu SQL Mail a replikace

Výběr zabezpečovacího mechanismu

 • Windows Authentication Mode – k přihlášení se používá jméno a heslo, kterým je uživatel přihlášen k systému Windows NT/2000/XP, nelze použít přihlašovací jméno @@sa@@, při změně na Mixed Mode je třeba změnit heslo uživatele @@sa@@, protože je prázdné!
 • Mixed Mode – k přihlášení je možné použít uživatelský účet Windows NT/2000/XP nebo účet vytvořený na SQL Serveru (SQL Server Authentication)

Typy instalace SQL Serveru

 • Standardní – interaktivní výběr možností instalace
 • Automatická – na základě možností přednastavených ve skriptovém souboru, je možné pohodlně instalovat více identických serverů
 • Vzdálená – provede instalaci na vzdálený počítač

Upgrade SQL Serveru – Přímý upgrade je možný z předchozích dvou verzí, tzn. SQL Server 6.5 a 7.0. Pokud je SQL Server 2000 nainstalován jako nová instance a verze 7.0 není přepsána, je možné pomocí průvodce Copy Database Wizard převést databáze z verze 7.0 do SQL Serveru 2000. Pokud je třeba inovovat verzi 6.0 je třeba nejdříve provést její upgrade na verzi 6.5 nebo 7.0.

3) Správa databázových souborů

Všechny databáze mají primární datový soubor (.mdf) a jeden nebo více souborů transakčních protokolů (.ldf). Databáze může mít také sekundární datové soubory (.ndf). Tyto fyzické soubory mají jak jméno v souborovém systému, tak logické jméno, které je možné použít v příkazech jazyka Transact-SQL.

Transakční protokol obsahuje všechny transakce, které jsou prováděny v dané databázi. Transakce je souborem příkazů jazyka Transact-SQL, s kterými je zacházeno jako s jednou jednotkou. Transakce je provedena celá a nebo vůbec ne.

Při vytváření databáze je nutné zadat její jméno a specifikovat další parametry:

 • primární soubor
 • sekundární soubor
 • transakční protokol
 • názvy souborů a jejich umístění
 • velikost jednotlivých souborů
 • růst souborů
 • maximální velikost
 • collation (porovnávání kódových stránek)

4) Správa zabezpečení

Způsoby ověřování uživatelů – Zabezpečení SQL Serveru 2000 lze řešit využitím ověřování prostřednictvím systému Windows nebo s použitím smíšeného ověřování.

Výhody jednotlivých způsobů:

 • Windows Authentication Mode
  • Vyšší úroveň zabezpečení
  • Možnost přidání skupiny jako jeden účet
  • Rychlý přístup
 • Mixed Mode – umožňuje přístup klientům z jiného prostředí než Windows 2000 a internetovým klientům

Šifrování – Šifrování je prováděno jak na interní úrovni – šifrovaně jsou v systémových tabulkách uložena přihlašovací hesla a definice uložených procedur, spouští a pohledů – tak na úrovni síťového propojení, kdy data mezi serverem a klientem mohou být posílána šifrovaně.

Přiřazování účtů do rolí (skupin) – Skupiny umožňují zjednodušit administraci uživatelských účtů tím, že je možné přiřadit účty jednotlivých uživatelů do jedné skupiny, ke které jsou nastavována práva. SQL Server obsahuje předdefinované serverové a databázové role pro běžné administrativní potřeby, dále je možné vytvářet skupiny vlastní.

Přiřazování práv uživatelům a skupinám

SQL Server obsahuje tři druhy práv: na příkazy, na objekty a předdefinované. Práva na příkazy se týkají vytváření databází a jednotlivých prvků v databázi, práci s daty nebo spouštění uložených procedur pak ovlivňují objektová práva. Předdefinovaná práva jsou práva přiřazená pevně daným serverovým rolím a práva přiřazená vlastníkovi databáze nebo objektu, který u svých objektů může provádět všechny aktivity.

Konkrétní právo může nabýt tří stavů: grant (může vykonat akci), deny (nemůže vykonat akci) a revoke (neutrální, závisí na právech skupiny, které je uživatel členem).

5) Administrativní úlohy

Konfigurace služby SQL Server Agent

Služba musí běžet, aby bylo možné spouštět naplánované úkoly a nadefinovaná upozornění. Pod Windows NT/2000/XP běží jako služba a měla by být nakonfigurována tak, aby se spouštěla automaticky po startu systému. Pod ostatními systémy Windows běží SQL Server Agent jako aplikace a automatické spouštění lze zajistit pouze umístěním do skupiny Po spuštění pro konkrétního uživatele.

Pokud je požadována komunikace s e-mailovým systémem a se zdroji v lokální počítačové síti, je nutné zajistit, aby služba běžela pod doménovým uživatelským účtem s příslušnými právy, typicky administrátorskými.

Nastavení paměti SQL Serveru – Aby bylo možné na počítači s SQL Serverem používat i jiné aplikace, je vhodné upravit nastavení paměti a to dynamicky, vymezením rozmezí minimální a maximální hodnoty nebo stanovením maximálního množství paměti, které může SQL Server využívat.

Rutinní administrativní úlohy

Jedná se o pravidelně prováděné akce, jako jsou zálohy databází, import a export dat a o rozpoznávání a řešení potenciálních problémů. Právě pro rutinní povahu těchto akcí a jejich pravidelné opakování, umožňuje SQL Server tyto akce automatizovat tak, aby se prováděly samočinně v určitý časový okamžik, v pravidelném intervalu nebo při splnění určité podmínky. Pro danou akci se vytvoří job, který může zahrnovat víc kroků s možností nastavení pravidel, jak se má postupovat, když určitý krok skončí úspěchem/neúspěchem a za jakých podmínek se má posílat zpráva na e-mail nebo pager operátorovi.

Podobným způsobem je možné vytvářet upozornění – Alerts, která upozorní operátora, když se vyskytne nějaká chyba nebo některý výkonnostní parametr dosáhne určité hodnoty. Informace o chybových stavech se zapisují do protokolů v Prohlížeči událostí v systému Windows 2000.

6) Zálohování databází

Hlavním účelem zálohování je prevence ztráty dat, proto by měla existovat zálohovací strategie, aby toto riziko bylo minimalizováno. Data může ohrozit náhodné použití příkazů DELETE nebo UPDATE, destruktivní viry, živelné pohromy nebo krádež.

Výběr a změna modelu obnovy databáze (recovery model)

SQL Server 2000 má tři modely obnovy databází: Full, Bulk_Logged a Simple Recovery Model. Všechny modely umožňují obnovu dat v případě poruchy serveru, ale liší se ve způsobu, jakým je s daty zacházeno.

 • Full Recovery Model – obsahuje veškeré informace o změnách ve struktuře databáze a v samotných datech
 • Bulk-Logged Recovery Model – změny ve struktuře obsahuje pouze ve zjednodušené podobě (že byla změna provedena, jakým příkazem, informace o alokaci jednotlivých extentů a stránek atd.)
 • Simple Recovery Model – jako Bulk-Logged, rozdílné chování v kontrolních bodech – Checkpoint

Checkpoint je značka v protokolu, která určuje bod, ve kterém jsou do databáze zapsány veškeré datové změny. V modelu Full a Bulk-Logged po provedení checkpoint probíhá dále zápis do protokolu a ten se tak stále zvětšuje. Zmenšení je možné pouze zálohou protokolu. V modelu Simple jsou po každém checkpointu smazány veškeré předchozí zápisy v protokolu, protokol je tak relativně malý a záloha protokolu nemá význam.

Doporučuje se provádět zálohu databáze, když v ní nejsou uživatelé. Zálohovat je ale možné i během práce s databází, v takovém případě se pouze prodlužuje odezva serveru o cca 10%, jinak není práce uživatelů nijak omezena. Zálohy lze umístit na pevný disk, ať už lokální nebo síťový (služba MSSQLServer musí běžet pod doménovým účtem s příslušnými právy), na páskovou jednotku a na místo specifikované protokolem Named Pipes (umožňuje využití softwaru třetích stran).

Metody zálohování

 • Plná záloha
  • záloha souborů, objektů a dat
  • záloha transakčního protokolu
  • výchozí datová základna v případě systémové poruchy
  • zálohuje veškeré změny, které nastaly během procesu zálohování
  • zálohuje veškeré nepotvrzené transakce v transakčním protokolu
  • do zálohy je zapisováno tzv. LSN – Log Sequence Number, které určuje pořadí informací v transakčním protokolu; toto číslo se kontroluje při obnově
 • Rozdílová záloha
  • Zálohuje pouze změny provedené od poslední plné zálohy, tzn. pouze extenty označené jako změněné; praporky změny jsou resetovány pouze při provedení plné zálohy
  • Možno provádět v libovolném formátu obnovy, nejsou potřeba informace z logu
  • Zapisuje se LSN, musí být větší než LSN databáze do které se obnovuje
 • Záloha transakčního protokolu
  • Pouze v modelech obnovy Full a Bulk-Logged
  • Zálohuje se od poslední zálohy protokolu
  • Akce:
   • Checkpoint
   • Záloha všech zápisů od začátku logu do posledního checkpointu na záložní médium
   • Smazání všech zápisů před posledním checkpointem

Zálohovací strategie

 • Strategie plných záloh
  • vhodná pro malé databáze nebo velké databáze, ve kterých neprobíhá příliš změn
  • roste velikost protokolu – používat model obnovy Simple, příp. Full nebo Bulk-Logged, ale pravidelně čistit protokol
 • Strategie plných záloh a záloh transakčního protokolu
  • mezi plnými zálohami se provádí několik záloh protokolu
  • nevýhodou je, že v případě nečitelnosti jedné ze záloh protokolu nelze obnovit ani následující zálohy – kontroluje se LSN
 • Strategie rozdílových záloh
  • odstraňuje nevýhodu nečitelnosti zálohy, jedna rozdílová záloha nahradí všechny předchozí zálohy protokolu a naopak místo rozdílové zálohy lze při obnově použít jednotlivé zálohy protokolu

7) Obnova databází

Při obnově databází provádí SQL Server automaticky následující akce k zajištění rychlé obnovy s minimálním dopadem na aktivity uživatelů databáze.

 • Safety Check (bezpečnostní kontrola)
  • Interní mechanismus, zabraňuje náhodnému přepsání existující databáze
  • Obnova se neprovede, jestliže:
   • Databáze s názvem použitým v příkazu RESTORE DATABASE již na serveru existuje a název databáze uložený v záloze je odlišný od tohoto jména
   • Soubor databázových souborů na serveru je odlišný od souboru databázových souborů obsažených v záloze
   • Nejsou k dispozici všechny soubory potřebné k obnově
 • Znovuvytvoření databáze a všech souvisejících souborů

Při obnově transakčního protokolu jsou znovu provedeny akce zaspané v protokolu do databáze, nejedná se tedy o obnovení souboru s příponou LDF! Tato obnova je rychlejší než vlastní provedení jednotlivých příkazů, neboť protokol obsahuje informace o tom, jak vypadala příslušná stránka (page) po provedení příkazu.

8) Monitorování výkonnosti

Cílem monitorování a ladění výkonu SQL Serveru je optimalizace je výkonu vzhledem ke klientské aplikaci, tzn. zejména minimalizace času odezvy na dotaz a maximalizace propustnosti celého serveru. Výkonnost lze ale ovlivňovat na více úrovních, nejen na úrovni samotného serveru. Vliv na výkon má i klientská aplikace, struktura databáze a hardwarová konfigurace. Při vytváření plánu optimizace je vhodné se zaměřit na následující faktory, které ovlivňují výkonnost databáze:

 • zatížení (objem serverové aktivity)
 • propustnost (počet dotazů za časový úsek)
 • systémové zdroje (fyzická kapacita hardware)
 • optimizace (design aplikace a databáze)
 • soupeření (konkurence datových záznamů)

K monitorování výkonu lze použít různé nástroje , některé slouží k monitorování úrovně výkonnosti na systémové úrovni a jsou součástí operačního systému (Prohlížeč událostí, Výkon), jiné jsou zaměřené pouze na monitoring SQL Serveru a jsou jeho součástí (Příkazy SQL, uložené procedury, SQL Profiler).

9) Přenosy dat

Přenášení dat mezi databázemi je jedním ze základních úkolů administrátora databáze, je proto třeba umět spravovat data a importovat a exportovat do a z různých aplikací a prostředí. Téměř všechna prostředí vyžadují určitý stupeň interoperability dat, ať už přesun, kopírování, archivaci dat nebo migraci všech nebo některých dat. Proces kopírování dat z jednoho prostředí do jiného obvykle zahrnuje:

 • identifikování zdroje dat
 • specifikaci cíle dat
 • manipulaci nebo transformaci dat mezi zdrojem a cílem (volitelně)

Import, export a transformaci dat mezi heterogenními zdroji a cíli je možné provádět pomocí nástroje DTS, který je vybaven grafickým rozhraním a průvodci.

10) Zajišťování vysoké dostupnosti

Vysoká dostupnost je nezbytná pro provoz kritických řešení, kdy uživatelé musí být schopni komunikace s aplikací s minimálními přerušeními v případě síťových a systémových chyb a nebo chyb aplikace. Je nutné zabránit neplánovaným stavům nedostupnosti, které mohou způsobit negativní reakce uživatelů, ztrátu produktivity a mohou ovlivnit i vlastní podnikání – ztráta zisku, zákazníků…

Faktory ovlivňující neplánované výpadky serveru:

 • spolehlivost sítě
 • chyby hardware
 • chyby aplikace
 • chyby operačního systému
 • přírodní katastrofy

Před zvolením optimální strategie zajištění dostupnosti, je třeba stanovit základní požadavky na dostupnost, tj. zda má být systém dostupný v pracovní době nebo celý den, zda aplikace vyžadují práci on-line nebo umožňují i práci off-line, zda bude komunikace s aplikací synchronní či asynchronní.

Dostupnost musí být zajištěna nejen ve smyslu dostupnosti po přijatelnou dobu, tak ve smyslu dostupnosti pro přijatelné množství uživatelů – škálovatelnost. Pro dosažení dostupnosti pro přijatelný počet uživatelů lze použít dva přístupy – @@Scale Up@@ zvětšování výkonu a @@Scale Out@@ rozšiřování o další zařízení.

Dostupnost lze zvýšit i pomocí Windows Clustering. Cluster se skládá ze dvou nebo více nezávislých počítačů – nodů, které dohromady pracují jako jeden systém s jedním jménem. Jestliže jeden nód přestane fungovat, zbývající nódy fungují dále a probíhající operace tím nejsou nijak dotčeny. Další možností je použití záložního serveru, na kterém bude automaticky udržována přesná kopie produkčního serveru pomocí funkce Log Shipping. V případě výpadku produkčního serveru je tak ve velmi krátké době možné zprovoznit server záložní.

11) Úvod do replikací

Replikace je technologií, která je využívána pro vývoj a provozování distribuovaných aplikací. V prostředí distribuovaných aplikací se zpravidla vyskytuje několik kopií stejné informace na několika různých serverech a jednou z možností, jak provádět synchronizace těchto kopií s originálem, je právě použití replikací. Replikace duplikují a distribuují kopie dat ze zdrojové databáze (tzv. Publisher – vydavatel) do cílové databáze (tzv. Subscriber – odběratel), která se nachází zpravidla na jiném serveru. Na rozdíl od distribuovaných transakcí nejsou změny prováděny v reálném čase, ale mohou se projevit s určitým zpožděním. Distribuované informace se označují jako Articles – články.

Odběr informací lze nastavit na zdrojovém serveru (tzv. Push odběry) nebo z cílového serveru (tzv. Pull odběry).

Metody replikací

 • Snapshot replikace – data jsou distribuovaná ve stavu v jakém jsou určitý časový okamžik, nejsou monitorovány změny v datech
 • Transactional replikace – přírůstkové změny ve zdrojové databázi jsou replikovány do cílové databáze, tzv. Log Leader Agent hlídá změny v tabulkách označených k replikaci v transakčním protokolu zdrojové databáze
 • Merge replikace – umožňuje jednotlivým částem sítě provádět autonomní změny, které jsou pravidelně nebo na požádání spojeny do jednoho jednotného výsledku

Závěr

Tento kurz je vhodný pro správce databází Microsoft SQL Server 2000 a systémové analytiky, kteří pracují s aplikacemi na bázi SQL Serveru

Použitá literatura

 • Administering Microsoft SQL Server 2000 Database Class Pack
 • Microsoft SQL Server 2000 On-line Books

 • Implementing and Administering Microsoft Windows Directory Services

  1) Obecně o Active Directory ve Windows 2000

  Active directory – Adresářová služba, dodávaná jako součást systému Windows 2000 Server. Uchovává informace o objektech v síti a tyto informace poskytuje uživatelům a správcům sítě. Pomocí jednoduchého postupu přihlašování poskytuje služba Active Directory uživatelům sítě přístup k povoleným prostředkům v celé síti. Správcům sítě umožňuje intuitivní hierarchické zobrazení sítě a správu všech síťových objektů z jednoho místa.

  2) Implementace DNS pro podporu Active Directory

  DNS (Domain Name System) – Hierarchický systém názvů, používaný při hledání názvů domén v síti Internet a v soukromých sítích TCP/IP. DNS poskytuje službu pro mapování názvů domén DNS na adresy IP a obráceně. Díky tomu mohou uživatelé, počítače a aplikace posílat dotazy na DNS a vzdáleným systémům zadávat místo pouhých adres IP plně kvalifikované názvy domén.

  3) Vytvoření Windows 2000 Domény

  Domain (doména) – V systému Windows 2000 a službě Active Directory se tímto názvem označuje souhrn počítačů určených správcem sítě Windows 2000 Server, které sdílejí společnou databázi adresářů. Doména má jedinečný název a poskytuje přístup k centralizovaným uživatelským účtům a účtům skupiny, spravovaným správcem domény. Každá doména má své vlastní zásady zabezpečení a vztahy zabezpečení k jiným doménám a představuje jedinou bezpečností hráz sítě počítačů se systémem Windows 2000. Služba Active Directory se skládá z jedné nebo více domén a jednotlivé domény se mohou rozkládat i na více fyzických lokalitách. U systému DNS je doména libovolný strom nebo podstrom v doménové struktuře DNS. Ačkoliv názvy domén DNS často odpovídají doménám služby Active Directory, domény DNS by se neměly zaměňovat se síťovou doménou systému Windows 2000 a služby Active Directory.

  Doporučení – Ve většině případů je nejlepší používat v celé organizaci jednu doménu. Více domén v jedné organizaci, je daleko složitější na správu a je dobré mezi doménami mít nastavené replikace Active Directory a podobně. Což je u menších a středních firem zbytečně složité. Jedna doména lze bez problému nasadit i v menších organizacích (řádově desítky až stovky počítačů) a to i v případě kdy organizace má pobočky.

  4) Vytvoření a administrace uživatelů a uživatelských skupin

  Vytváření a administrace uživatelů a uživatelských skupin lze pomocí MMC konsole Active Directory Users and Computers. Pomocí tohoto nástroje může správce sítě vytvářet intuitivní hierarchické uspořádání sítě pomocí organizačních jednotek a správu všech síťových objektů z jednoho místa (např.: uživatelé, skupiny, síťové disky a tiskárny,…)

  5) Publikování zdrojů v Active Directory

  Klienti a správci sítě mohou používat informace uložené v Active Directory pro vyhledání služby, pro připojení ke službě i pro její správu. Navíc Active Directory umožňuje klientům i správcům vidět distribuovanou síť spíše jako kolekci služeb než jako kolekci individuálních počítačů.

  Příklady zdrojů použitelných v Active Directory:

 • Organizační jednotky
 • Objekty tiskáren
 • Objekty tiskáren

  6) Delegování administrace jednotlivým správcům sítě

  Delegování je jedním z nejdůležitějších rysů zabezpečení Active Directory. Delegování umožňuje vyššímu úřadu správy udělovat jednotlivcům a skupinám oprávnění pro správu kontejnerů a podstromů. Správci domén se tímto delegováním zbaví nutnosti spravovat rozlehlé seznamy uživatelů.

  7) Implementace Group Policy

  Group Policy – Nástroj, který používá správce k definování a řízení provozu síťových zdrojů a operačního systému z hlediska uživatelů a počítačů určité organizace. V prostředí služby Active Directory se zásady skupiny týkají uživatelů a počítačů z hlediska jejich členství v sídlech, doménách nebo organizačních jednotkách.

 • Použití Group Policy na administraci uživatelských prostředí
 • Použití Group Policy na administraci Software

  8) Vytvoření a administrace Trees a Forests

  Trees – Hierarchická struktura Domén a podřízených domén

  Forest – Hierarchická struktura několika různých domén s podřízenými doménami

  9) Active Directory replikace

  Ve Windows 2000 může každý řadič domény provádět změny, a tyto změny jsou replikovány všem ostatním řadičům domén. Každodenní operace, spojené se správou uživatelů, skupin a počítačů jsou typické operace multi-master, to znamená, že tyto změny mohou být prováděny na kterémkoli řadiči domény.

  10) Udržování Active Directory Database

  Tato část popisuje postup při zálohování Active Directory pomocí nástroje Zálohování pro zálohování a obnovení, který je součástí systému Microsoft Windows 2000. Nástroj Zálohování je v UI umístěn jako součást Systémových nástrojů v Příslušenství.

  Závěr

  Tento kurz je vhodný pro správce sítí Windows 2000, systémové analytiky kteří implementují produkty podporující Active Directory (Microsoft Exchange 2000, SAP, Microsoft SQL Server 2000 apod.).

  Použitá literatura

 • Implementing and Administering Microsoft Windows 2000 Directory Services Class Pack
 • Windows 2000 Server Resource Kit

 • 

  Kontakty

  Centrála

  Žižkova 708, 261 01 Příbram II
  Telefon: +420 318 40 20 10
  Hotline: +420 318 40 20 20
  Email: info@byznys.eu

  Pobočka Brno

  Rostislavovo náměstí 2936/12, 612 00 Brno
  Telefon: +420 547 212 758
  GSM: +420 603 869 871
  Email: brno@byznys.eu

  Pobočka Teplice

  Buzulucká 426, 415 03 Teplice
  Telefon: +420 417 536 463
  GSM: +420 605 352 261
  Email: teplice@byznys.eu  tlacitko2