Přihlášení

Servismail systému BYZNYS

Datum

Modul

Popis zásahu

27.1.2017

  FA

Nově lze upravit tiskový výstup vydané faktury o parametry EET. Pokud faktura byla uhrazena pokladním dokladem a doklad byl odeslán do systému EET, budou údaje z pokladního dokladu (povinné náležitosti dle zákona o EET) vytištěné i na faktuře.

27.1.2017

  MZ

Ve verzi je nová legislativa pro rok 2017: max.vym.základ pro SP, limit pro sol. daň, výše nezab. částek pro srážky, příplatek za ztíž. prostředí a za ztěžující vliv, redukční hranice pro DPN, tarif. tabulky, odečet zp u firem nad 50% OZP, limit pro penz. připojištění zaměstnavatele, formuláře pro státní instituce.

27.1.2017

  MZ

V menu Sestavy / Daň z příjmu přibyla nová sestava Děti.

27.1.2017

  MZ

Zabudován přepočet výše příplatku za ztížené prostředí podle úvazku.

27.1.2017

  MZ

Vytvořen nový příplatek za Ztěžující vliv.

27.1.2017

  MZ

V sestavách zaměstnance je nově možné tisknout základní formulář Pracovní smlouvy – možno vytvářet uživatelské varianty.

27.1.2017

  MZ

Nabídka sestav pro průměry byla rozšířena o sestavu Průměr roční.

27.1.2017

  MZ

Nově je možné uložit na trvalo korekci nezabavitelného minima zaměstnance při výpočtu dle pořadí srážek.

27.1.2017

  MZ

Novinkou je ukládání hodnot čisté mzdy – trojí varianta dle ML (bez bonusu a vratky daně, s bonusem a vratkou daně, bez bonusu s vratkou daně).

27.1.2017

  ON

Konfigurace umožňující online registraci plateb z BYZNYSu. Vytvoření příjmového pokladního dokladu s odesláním údajů do elektronické evidence tržeb (EET) a tisk pokladního dokladu, včetně údajů obdržených z portálu EET.

27.1.2017

  SK

Při zapnuté evidenci Adresné objednávky podstavového sortimentu je prostřednictvím tlačítka Přesun adr. rez. v opravě příjemky možné provést uvolnění rezervovaného množství pro opravu příjmu sortimentu (snížení množství nebo zrušení celého řádku).

27.1.2017

  VY

Byla doplněna podpora pro zobrazení typového čísla položek ve stromu kusovníku na 20 pozic.

   

12.2.2017

  VY

Ve stromu kusovníku je nově možné vyvolat doplnění zobrazení o podřízené položky, jejichž popis obsahuje lokální problémy indikované během schvalování změn.

12.2.2017

  VY

Zároveň byla upravena logika propagace příslušnosti ke změnovému řízení tak, aby nedocházelo ke schvalování nových postupů získání v již schválených kusovníkových položkách / skupinách, které jsou probíhajícím změnovým řízením dotčeny, s výjimkou případů, kdy je na předmětných položkách / skupinách schválení přímo vyvoláno.

   

 

Servismail systému BYZNYS

Datum

Modul

   Popis zásahu

25.11.2016

  CM

Rozšíření nastavení limitů blokace obchodního partnera po jednotlivých dokladech s možností výběru dokladů zahrnutých do výpočtu dlužné částky.

25.11.2016

  CM

V modulu Informace je nově možné přidat přílohu k žádankám (Informace/Pořizování/Žádanky). Do nástrojové lišty je přidaná sponka pro přidávání příloh. Grid je rozšířen o sloupec, ve kterém se zobrazuje sponka v tom případě, že je k dané žádance připojena příloha.

25.11.2016

  IN

EDI soubory jsou nově automaticky rozdělován do adresářů jednotlivých řetězců před natažením do BYZNYSU.

25.11.2016

  MZ

Do sestavy Srážky/Zákonné srážky-roční byla přidána informace o doručení prvnímu plátci.

25.11.2016

  MZ

Sestava Personalistika/Zkušební doba byla rozšířena o sloupec Prodloužená zkušební doba, který reaguje na prodloužení o překážky v práci již v aktuálním měsíci.

25.11.2016

  MZ

Byly aktualizovány tarifní tabulky ve státních službách a správě od 1.11.2016.

25.11.2016

  MZ

Do nabídky Sestavy/Personalistika/Počty a úvazky/Přepočtené stavy/Přepočtené stavy dle činností jednotlivě byly přidány na konec sestavy řádky průměrné mzdy a počtu záznamů dohod a podle typu vybraného třídění i na konec každé sekce.

25.11.2016

  MZ

Na sestavě Oznámení o prováděných srážkách došlo u zobrazených exekucí k výměně údaje o datu doručení zaměstnavateli na datum doručení prvnímu plátci.

25.11.2016

  SR

Při změně Stavu v detailu Servisního případu je rozšířeno zasílání informačního e-mailu kromě adresy zákazníka také na e-mailovou adresu příjemce.

25.11.2016

  VY

Parametrizace volby postupu pro příkaz byla rozšířena o nastavení určující, zda se uplatní položkové řízení přednosti mezi výrobními/kooperačními a nákupními postupy nebo se bude volba postupu všude řídit pořadím kódů postupů bez upřednostňování.

25.11.2016

  VY

Byla doplněna hromadná úprava hodnot položkového přepínače upřednostnění postupů.

25.11.2016

  VY

Byla doplněna podpora vynechání ze zpracování nad seznamem navržených změn při hromadných úpravách kusovníkových vazeb.

25.11.2016

  VY

Byla doplněna podpora vynechání ze zpracování nad seznamem navržených změn při hromadném rušení operací.

 

Servismail systému BYZNYS

Datum

Modul

   Popis zásahu

14.10.2016

  DO

Pro zakázky vzniklé v rámci sdružování výroby se příznaky řídící uvolňování do výroby a dokončování výroby převezmou z nastavení modulu stejným způsobem jako pro zakázky vznikající převodem z objednávek nebo ručním vytvořením.

14.10.2016

  DO

Optimalizací přístupu ke skladovým dokladům souvisejícím s výrobou bylo docíleno zrychlení kontrol prováděných při uvolňování zakázek do výroby.

27.10.2016

  FA

V tisku likvidačních listů byla doplněna možnost eliminace nadbytečných sloupců uživatelem, aby bylo možné provést výběr dat pro sestavu – odstraní se tím případná chyba Příliš mnoho sloupců.

27.10.2016

  BO

Změna způsobu přiřazení účtu pro účetní doklad z číselníku pevných textů, doposud měl účet z číselníku pevných textů přednost před účty zadaných u prvotních dokladů, nově je logika otočena a přednost má účet z prvotního dokladu.

27.10.2016

  CM

V implicitním nastavení systému je nově možné zvolit font elektronického podpisu. Je možné použít pouze na OLE objekt v uživatelské sestavě a v hlavičce tiskopisu.

27.10.2016

  CM

V Definici uživatelů a přístupových práv je možno provádět Kopii práv uživatelů a Kopii práv skupin.

27.10.2016

  MZ

Do nabídky statistických výstupů byl přidán nový výkaz P1c-01 (vázaný na výkaz P1-04).

27.10.2016

  MZ

Záznamy na sestavě Přepočtené stavy dle činnosti je možné nově filtrovat za skupinu zaměstnanců 50plus.

27.10.2016

  MZ

Nově je možné při vytváření kalendářů turnusových režimů používat číslování na 6 míst.

27.10.2016

  MZ

Pro rok 2017 zásadně přepracován princip zadání ročního nároku dovolené a evidence přepočetného nároku v Kmenových kartách (nově možnost editace celkového ročního nároku).

27.10.2016

  PO

Do modulu Pokladna je kompletně zapracována nová povinnost plátce Elektronická evidence tržeb.

27.10.2016

  PR

Ganttův diagram je možno rozšířit o informaci existence úkolu a kalendářového záznamu u jednotlivých zdrojů činností, zapnutím parametru Zobrazení existence úkolů a kalendáře u zdroje v Nastavení modulu Projektové řízení.

27.10.2016

  SK

Nově lze sortiment evidovat ve Stromové struktuře.

27.10.2016

  UC

V Číselníku souvztažností lze přiřadit Další údaje – Obchodního partnera a Číslo dokladu dodavatele – pro všechny záznamy souvztažností se shodnou kombinací Identifikátoru a Účetní řady.

27.10.2016

  FA

Do nastavení modulu Zakázky je přidán parametr Náklady do výnosů zakázek, který umožňuje nastavení způsobu vstupu hodnot nákladů zaúčtovaných na stranu Dal z účetních dokladů do zakázek.

 

Servismail systému BYZNYS

Datum

Modul

      Popis zásahu

16.09.2016

  SK

Do číselníku řad pro expedice byl doplněn nový sloupec PREFIX pro možnost definice úvodní pevné části čísla balíku pro použití na štítku a v souboru pro přepravce.

30.09.2016

  BO

Nově je zapracována SEPA komunikace pro Českou spořitelnu.

30.09.2016

  CM

V systémovém nastavení je přidána čtvrtá volba e-mailu příjemce, a to výběr při tisku do e-mailu. Před vygenerování mailu se zobrazí seznam všech emailových adres, které se u daného partnera nacházejí. Je možné vybrat i více adres najednou a všechny tyto adresy se doplní do mailové zprávy do pole Komu (příjemce mailu).

30.09.2016

  CM

V kurzovním lístku je nově položka období (měsíc+rok), která slouží pro zadání měsíční platnosti kurzu. Položka slouží pro filtraci kurzů v dokladech.

30.09.2016

  DO

Nové funkčnosti přesunu objednávky v modulu Doprava: 1.levé tlačítko myši přesune objednávku na jiný stroj, včetně nového data první nakládky, vykládky od do ( současná funkcionalita zůstala zachovaná),2. pravé tlačítko myši přenese objednávku na jiný stroj a zafixuje kompletní hodnoty, data původní nakládky, vykládky. Tedy přesunutá objednávka, má stejný datum nakládky a vykládky, jako původní, 3. pravé tlačítko myši a tlačítko Shift (současně) přenese objednávku na jiný stroj, datum a zafixuje původní hodnoty času nakládky a vykládky. Tedy objednávka, po přetažení na jiný stroj, nebo datum, bude mít původní hodnoty času nakládky, vykládky.

30.09.2016

  FA

Sestavy Pohledávky ke dni a Závazky ke dni rozšířeny o možnost provádět výtisk za všechny cizí měny najednou, sestavy celkových součtů po partnerech a měnách a sestavy na šířku obsahující Datum splatnosti faktur.

30.09.2016

  FA

V důsledku rozšíření režimu přenesení daňové povinnosti u DPH na poskytnutí vybraných služeb elektronických komunikací je do číselníku kódů přenesené daňové povinnosti přidán kód 21, který je v platnosti od 1. 10. 2016.

30.09.2016

  FA

Nový číselník Kódy okresů podle klasifikace LAU1 Českého statistického úřadu.

30.09.2016

  MZ

Od této verze je možné nově tisknout statistický výkaz P1-04 zpětně.

30.09.2016

  MZ

Na sestavách Přepočetné stavy dle činnosti jmenovitě a souhrnně je možné nastavit filtr na seznam lidí 50+.

30.09.2016

  MZ

Potvrzení o příjmech II (pro daňové účely) bylo rozšířeno o přílohu při uplatnění více než 4 dětí.

30.09.2016

  MZ

Evidence pro přihlášky a odhlášky na zdravotní pojišťovny byla upravena tak, aby bylo možné poslat záznamy do 8-mi dnů od data vzniku události (do teď bylo ze systému možno až v nastaveném měsíci zpracování). Z tohoto důvodu došlo k rozšíření nabídky Hromadné pořizování / Přihlášení ZP o údaje za druh pojišťovny, od a ke které se má odhláška či přihláška udělat.

30.09.2016

  MZ

Počet vzniklých pracovních poměrů, počet výstupů a počty zaměstnanců podle jejich kategorií je možné nově najít na sestavě Nástupy, výstupy a stavy zaměstnanců.

30.09.2016

  MZ

V Oznámení o prováděných srážkách (příloha k Příloze k žádosti o dávky) bylo změněno řazení srážek podle jejich pořadí (doposud podle pořízení).

30.09.2016

  MZ

Do verze byla nahrána nová podoba tarifních tabulek pro školy platných od září 2016.

30.09.2016

  SK

V nastavení skladu se nachází parametr Adresné objednávky podstavového sortimentu, který umožňuje v adresné přijaté objednávce rezervovat množství sortimentu, které není aktuálně stavem. Funkčnost lze zapnout ve spolupráci s mobilním konzultantem.

30.09.2016

  SK

Při zapnutém parametru Řádkový druh pohybu v dokladech v nastavení skladu, je možno v Detailu sortimentu a číselníku skupin evidovat druh pohybu, který se následně dotahuje do řádků dokladů a využívá se pro účetní likvidaci. Při požadavku nedotahování řádkových druhů pohybu pro vybrané druhy pohybu použité do hlavičky dokladů je možné v Číselníku druhů pohybu a souvztažností zapnout parametr nedotahovat řádkové druhy.

30.09.2016

  SR

Nově je možné evidovat pod jedním souhrnným servisním případem více podřízených servisních případů, kde každý eviduje jeden servisovaný sortiment jako doposud. V souhrnném servisním případu je možné evidovat souhrnnou kalkulaci z podřízených servisních případů s možností zadání dalších položek, které jsou společné pro všechny podřízené servisní případy. Ze souhrnného servisního případu je možné vystavovat doklady – vydané faktury, dobropisy, účtenky i výdejky, s hlavičkovým provázáním na souhrnný servisní případ a s položkovými vazbami na podřízené servisní případy.

30.09.2016

  SR

Zapracována podpora cizí měny do evidence servisních případů.

30.09.2016

  UC

Nabídka Export výkazů do XML byla rozšířena o možnost exportu výkazu Rozvaha základní ve formátu xml.

30.09.2016

  UC

Při aktualizaci počátečních stavů je nově, v případě používání Výkaznictví PAP, kontrolován rozklad PAP účtů jednotlivých partnerů na celkovou částku určenou pro rozklad.

30.09.2016

  UC

Ve vstupní podmínce nabídky Kontrola saldokonta je při evidenci Pozastávek zobrazeno combo, pro filtraci vstupu faktur s pozastávkami do kontroly saldokonta.

30.09.2016

  UC

Z důvodu Konsolikace státu jsou vybrané organizace povinny od roku 2016 předkládat Pomocný konsolidační přehled (dále jen PKP). V této verzi je zapracována pořizovací část pro předávání tohoto Pomocného konsolidačního přehledu. Pro správné vytvoření PKP je potřeba řádně nastavit účty v účtovém rozvrhu, nastavit partnery a v účetním dokladu mít zadaného partnera.

30.09.2016

  VY

Podpora pro kopírování operací přes schránku v konfigurátoru.

 

Servismail systému BYZNYS

Datum

  Modul

Popis zásahu

26.08.2016

   OB

Rozšířené zpracování cizí měny v BYZNYSu.

26.08.2016

   CM

Nový daňový formulář k DPH od 29. 7. 2016.

26.08.2016

   FU

Účty po střediscích včetně podrozvahových účtů.

26.08.2016

   FU

Při kopii přenášet číslo dokladu odběratele/dodavatele.

26.08.2016

   FU

Účetní výkaz Cash flow pro Slovensko.

26.08.2016

   FA

Načítání QE faktury do faktury přijaté čtečkou QR kódu.

26.08.2016

   PO

Platební karta ve výdajovém pokladním dokladu.

26.08.2016

   MZ

Sestava Nástupy, výstupy a stavy zaměstnanců.

26.08.2016

   MZ

Hromadné pořizování paušálů.

26.08.2016

   MZ

Nová nabídka Servis/Zákonné srážky minulých měsíců.

26.08.2016

   MZ

Rozdvojení hlášky upozorňující na konec pracovního poměru v následujícím období.

26.08.2016

   ZA

Zadání práce na zakázce ve dnech, hodinách a minutách.

26.08.2016

   IN

Zadání více účastníků do kalendářového záznamu – webová aplikace.

26.08.2016

   SR

Středisko a Způsob platby v servisním případu.

26.08.2016

   SR

Více servisovaných sortimentů k jedné smlouvě.

26.08.2016

   SR

Přenášení nákladu ze servisu do zakázek.

26.08.2016

   SR

E-mail podle stavu servisního případu.

26.08.2016

   SR

Sestava – Náklady a výnosy servisního případu.

26.08.2016

   SR

Kalendář v servisu.

26.08.2016

Komponenty

Expedice – Česká pošta – balík do ruky rozšířeno o volbu typu doručení a telefonní avízo formou SMS.

26.08.2016

   BOnline

Novinky v Bonline.

26.08.2016

   VY

Podpora pro kopírování operací přes schránku v konfigurátoru.

 

Servismail systému BYZNYS

Datum

Modul

Popis zásahu

24.06.2016

  CM

Při kontrole zveřejněných účtů partnera lze nově zobrazit jejich seznam a účty k partnerovi přidat.

24.06.2016

  SR

Evidence Plánovaných prohlídek je rozšířena o detail záznamu, kde je nově umožněno zadat čas termínu plánované prohlídky a více osob servisních techniků.

24.06.2016

  SR

V Servisním případu je možno zadat více servisních techniků výběrem z číselníku pracovníků nebo ručním zadáním.

03.06.2016

  SK

Při odeslání dat expedice byla zpřístupněna možnost odeslání dat pomocí webové služby pro PPL balíky.

 

Servismail systému BYZNYS

Datum

Modul

   Popis zásahu

20.5.2016

  CM

Doplnění možnosti třídění gridu také podle sloupce s memo nebo char položkou s funkcí left(memopol,xx)

27.5.2016

  VR

Do formuláře uživatelské definice menu bylo doplněno setřídění uživatelů dle abecedy a dále tam bylo doplněno celkem 8 tlačítek – vždy 4 pod stromem s uživateli. 2 tlačítka zajišťují funkci rozbalení právě vybrané větve nebo celého stromu a zabalení celého stromu. Další dvě tlačítka zajišťují vyhledání řetězce v zobrazených větvích stromu od právě vybrané větve nebo od začátku stromu směrem dolů a vyhledání následného výskytu stejného řetězce od následující větve stromu směrem dolů.

27.5.2016

  BO

Při ručním zadání čísla účtu ve formátu IBAN v příkazu k úhradě je zobrazen formulář pro zadání potřebných údajů pro platbu.

27.5.2016

  CM

V uživatelské definici menu se nyní záznamy zobrazují setříděné a je umožněno v nich vyhledávat pomocí ikon dalekohledu. (Přesný popis použití je v tooltipu ikon).

27.5.2016

  CR

V nabídce SRM lze provádět hodnocení dodavatelů. Pomocí nabídky Hodnocení dodavatelů lze provádět aktuální hodnocení. Na tomto formuláři je nově umožněno zobrazení seznamu již provedených hodnocení a případně tato hodnocení rušit.

27.5.2016

  EM

Na kartě dlouhodobého majetku lze kromě účetních odpisů nově provést i daňové odpisy.

27.5.2016

  FA

V údajích pro Intrastat je i pro vydané faktury umožněno zadání odlišného období od období uvedeného na dokladu.

27.5.2016

  FA

Nyní je umožněn nejen tisk QR kódu pro platbu (QR Platba) na tiskové sestavě vydané faktury, ale také tisk QR Faktura a QR Platba+F.

27.5.2016

  IN

V číselníku Organizační struktura lze nově do jednotlivých skupin přidávat uživatele hromadně.

27.5.2016

  MZ

Od období 05/2016 byly navýšeny částky daňového zvýhodnění pro 2. a další vyživované dítě.

27.5.2016

  MZ

Pro příspěvkové organizace – školy – bylo rozšířeno pole Třídnictví a jiné za přesčas (Nastavení, str. 4) o možnost: Ne za přesčas a hodiny do úvazku. Pokud bude zadáno, příplatky se nebudou navyšovat ani za přesčas ani za hodiny do úvazku, které celkové hodiny navyšují.

27.5.2016

  MZ

Do nabídky Evidenčních listů byla pro jejich odeslání e-mailem přidána možnost elektronického podepsání zaheslovaných listů (po výběru Jen e-mailem se objeví check box Elektronicky podepsat).

27.5.2016

  MZ

Podle metodiky ČSSZ byla vytvořena nová věta NEMPRI16 (dočasně poběží souběžně s doposud používanou větou NEMPRI15, která bude v průběhu roku ukončena).

27.5.2016

  MZ

Při založení nové Kmenové karty již není automaticky naplňována první zdravotní pojišťovna z Číselníku zdravotních pojišťoven

27.5.2016

  OB

U všech sestav se selectem v JSESTAVY nyní dojde automaticky při zjištění, že je příliš mnoho sloupců v získaném výsledku, k možnosti vyřadit některá pole se selectu. Tato volba se uloží pro další použití.

27.5.2016

  SK

Do nákupního ceníku byly přidány další položky potřebné např. pro výkaz INTRASTAT, pro zadání prodejní ceny atd.

27.5.2016

  MZ

V gridu formuláře Přehled nároků na dovolenou je nově checkbox Jiný nár. zaškrtnutý (příp. nezašrtnutý) stejně jako je v Kmenové kartě (bez ohledu na parametr Celoroční nároky různé v Nastavení).

27.5.2016

  SK

Dotaz na uložení změn se nyní zobrazí vždy, když se zavírá formulář ESC,Konec,Křížek, jedná se o formulář Přesun mezi lokacemi.

 

Servismail systému BYZNYS

Datum Modul    Popis zásahu
29.4.2016   CM Od 1. 4. 2016 je v platnosti nový formulář pro Kontrolní výkaz (Slovensko). Změna spočívá ve změně vyhodnocování vstupu zjednodušených daňových dokladů do oddílu B.3. Nově je tento oddíl rozdělen na B.3.1., do kterého vstupují ZDD jejichž suma odpočtu daně je menší než 3 000 eur. Pokud je částka 3 000 eur a více, doklady vstupují do oddílu B.3.2 a to podle VAT partnera.
29.4.2016   CM Do tisku seznamu dokladů vstupujících do Kontrolního hlášení byl přidán omezující filt.
29.4.2016   CM Do nastavení BW komponenty je zapracováno odeslání kopie e-mailu.
29.4.2016   FA Na needitačním detailu vydané faktury je nově umožněno listování.
29.4.2016   MZ Byly vyhotoveny nové sestavy Personalistika/Počty a úvazky/Přepočtené stavy/Přepočtené stavy dle činnosti jmenovitě a Přepočtené stavy dle činnosti souhrnně, které reagují na změnu činnosti a střediska ve zvoleném období.
29.4.2016   MZ Upraven formulář Hlášení plátce daně, které je plátce daně povinen podávat současně s úhradou srážkové daně podle §38d odst.3 zákona o daních z příjmu dle vzoru 25 5478 MFin 5478 – vzor č. 14.
29.4.2016   PO Při úhradě faktury v jiné měně, než je měna pokladny je zobrazen formulář křížového přepočtu s možností editací částky a kurzu.
29.4.2016   SK Byla vytvořena nová nabídka Cenotvorba základních prodejních cen, která umožuje tvorbu základní prodejní ceny.
29.4.2016   SK Do nastavení Skladového hospodářství byl přidán parametr na hlídání podlimitního množství u materiálové objednávky.
29.4.2016   SK Na formuláři pro přerezervaci množství objednaného výrobku lze nově zobrazit i seznam přerezervovaných komponent výrobku.
29.4.2016   IN Na formulář Žádanky bylo přidáno pole pro výběr střediska. Do definice autorizace žádanek byl přidán typ žádanky.
29.4.2016   UC Do formuláře Záznamy DPH v účetním dokladu byl přidán parametr ODD – opravný daňový doklad. Parametr je viditelný pouze na slovenské databázi a slouží pro vstup dokladů do kontrolního výkazu.

 

Servismail systému BYZNYS

Datum Modul Popis zásahu
24.3.2016 CM Do údajů potřebných pro export Kontrolního hlášení byly přidány pole pro zadání ID datové schránky a e-mailu zástupce.
24.3.2016 CM Na formuláři Kontrolního hlášení je možné zobrazit seznam dokladů, vstupujících do tohoto hlášení. Nově je možné tento seznam vytisknout i s informací, kterých řádků daňového přiznání se doklady týkají.
24.3.2016 FA Do nastavení Fakturace je přidán parametr Zaokrouhlovat VYZ/VYB.
24.3.2016 IN Žádanky lze nově schvalovat pomocí autorizace nastavené v centrálním menu.
24.3.2016 MZ Byl aktualizován čtvrtletní výkaz o zaměstnancích a mzdových prostředcích v regionálním školství P 1-04 dle platného vzoru pro rok 2016.
24.3.2016 MZ Byly vyhotoveny dva nové krácené paušály pro školství – 465 Příplatek specializační a 466 Příplatek za přímou pedagogickou činnost.
24.3.2016 MZ Jsou zapracovány nové vzory formulářů Potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti a příjmech z DPP daněných srážkovou daní pro rok 2016.
24.3.2016 MZ Do výkazu ISPV byly zapracovány nové změny týkající se evidence hodin a odměn u DPP, odměn statutárních orgánu a odstupného.
24.3.2016 PR Do nastavení projektového řízení byl přidán parametr pro automatické posunutí svázaných činností v případě změny termínu zahájení či ukončení činnosti.
24.3.2016 SR V servisním případě na záložce Převody bylo přidáno tlačítko převodka pro přímé vyvolání této nabídky.
24.3.2016 UC Hospodářský výsledek a Hospodářský výsledek – detailně pro rok 2016 je upraven podle platné legislativy.

 

Servismail systému BYZNYS

Datum Modul Popis zásahu
5.2.2016    MZ Byla vytvořena nová sestava Potvrzení zaměstnavatele druhého z poplatníků pro uplatnění nároku na daňové zvýhodnění pro účely podání přiznání k dani z příjmů fyzických osob.
5.2.2016    MZ V sestavě Povinný podíl OZP byla provedena změna u vypočtených hodnot v závěru sestavy. Nově se vypočítané hodnoty ořezávají na 2 desetinná místa.
5.2.2016    PO Při tisku účtenek a pokladních dokladů se nyní dosazuje příslušné DIČ – s ohledem na kontrolní hlášení DPH.
26.2.2016    BO Číselník stálých plateb je rozšířen o platnost příkazu a datum příští úhrady. Pokud má uživatel zapnuté upozorňování na platbu stálého příkazu, je dopředu upozorněn na to, že existuje stálý příkaz, ke kterému není vytvořen příkaz do banky.
26.2.2016    BO V Hromadném pořízení a opravě příkazů k úhradě je při dotahování nezaplacených faktur přijatých možno editovat částku v poli zbývá, která je dotažena do bankovního příkazu.
26.2.2016    FA Pro přijaté faktury je kompletně zapracována funkčnost uplatňování DPH na základě přijetí platby (tzv. CF režim DPH). U přijatých faktur označených tímto režimem dochází k výpočtu DPH pro přehled DPH a KV z jednotlivých plateb. Rovněž při pořízení této faktury dochází k zaúčtování DPH na pomocné účty a z jednotlivých plateb je následně DPH odúčtováno na standardní účet DPH.
26.2.2016    FA Na tiskopisu faktur vydaných se u příjemce a konečného příjemce nově uvádí zem.
26.2.2016    MZ V nabídce Sestavy/Personalistika/Statistika/Výstup do ISPV se nově v úvodním formuláři ukládá Cesta a Území podle LAU.
26.2.2016    MZ Do Sestav na kmenové kartě a na měsíčním souboru byla do Sociálního zabezpečení přidána možnost vytváření ELDP k vybranému datu pro jeho vystavení jako podklad pro žádost o důchod. Evidenční list při žádosti o důchod se vystaví k datu zadanému ve formuláři Tisknout do. Roční ELDP je pak vystaven od měsíce následujícím po tomto datu do konce kalendářního roku.
26.2.2016    SK Nabídka Seznam objednávek, vyvolaná tlačítkem jiné doklady v příjemce nebo výdejce, je rozšířena o třetí záložku, na které jsou zobrazeny hromadně všechny objednávky odpovídající vstupní podmínce.
26.2.2016    SK Do nabídky Inventura skladu dle sériových čísel je přidán nový checkbox Nezobrazovat SC s prázdnou lokací a stavem.
26.2.2016    WO Do nastavení workflow je přidáno vlastní nastavení pro odesílání e-mailů generovaných při upozorňování na úkoly.
26.2.2016    SK Podpora jazykových mutací webového rozhraní.
26.2.2016    SK Implementace nového gridu pro zrychlení načítání webu a přidání nových filtrů pro sloupce gridu.

 Kontakty

Centrála

Žižkova 708, 261 01 Příbram II
Telefon: +420 318 40 20 10
Hotline: +420 318 40 20 20
Email: info@byznys.eu

Pobočka Brno

Rostislavovo náměstí 2936/12, 612 00 Brno
Telefon: +420 547 212 758
GSM: +420 603 869 871
Email: brno@byznys.eu

Pobočka Teplice

Buzulucká 426, 415 03 Teplice
Telefon: +420 417 536 463
GSM: +420 605 352 261
Email: teplice@byznys.eutlacitko2