Přihlásit se Zjistit cenu

Interní zóna

Nový tiskopis pro přiznání k dani z přidané hodnoty od 1. 1. 2009


Nový tiskopis pro přiznání k dani z přidané hodnoty od 1. 1. 2009
Zdroj: Ministerstvo financí

Nový tiskopis přináší výrazné změny. S vyplněním údajů Vám pomůže tabulkové porovnání řádků nového tiskopisu s předchozím tiskopisem.

Od 1. ledna 2009 je v platnosti nový tiskopis vydaný Ministerstvem financí ČR, a to pro přiznání k dani z  přidané hodnoty, tiskopis č. 25 5401 MFin 5401 – vzor č. 15 (pokyny k  vyplnění).

Tiskopis se poprvé použije pro zdaňovací období leden 2009 u plátců či skupiny s měsíčním zdaňovacím obdobím nebo pro 1. čtvrtletí 2009 u plátců, případně osoby identifikované k  dani se čtvrtletním zdaňovacím obdobím. Ostatní osoby (neplátci daně) použijí tento tiskopis poprvé tehdy, vznikne-li jim povinnost podat daňové přiznání v  roce 2009.

Již na první pohled dostál tiskopis výrazných změn, neboť je pouze dvoustránkový.

·       strana 1 obsahuje identifikační údaje o osobě, která daňové přiznání podává, prohlášení o pravdivosti a úplnosti údajů, nově se v  přiznání za poslední zdaňovací období v kalendářním roce uvádí kód zdaňovacího období pro další kalendářní rok (v určitých situacích pak tento údaj nahrazuje oznámení o změně zdaňovacího období);

·       strana 2 pak obsahuje údaje potřebné pro výpočet daňové povinnosti a záznamy finančního úřadu. Údaje, které se do tiskopisu uvádějí, jsou téměř totožné s  předchozím přiznáním, pouze jsou v jiném členění.

Nově jsou v tiskopisu vizuálně zvýrazněny řádky nejčastěji vyplňované.

Tyto řádky jsou tmavě-zeleně podbarvené a měly by usnadnit orientaci v tiskopise běžným plátcům, tj. plátcům, kteří uskutečňují pouze plnění, u nichž uplatňují daň z přidané hodnoty na výstupu, nekrátí daň na vstupu podle § 76 zákona o DPH, a kteří neuskutečňují své ekonomické činnosti v rámci Evropského společenství a ani ve třetích zemích. Zjednodušeně řečeno tyto řádky vyplňují plátci, kteří nakupují zboží nebo pořizují služby pouze od tuzemských osob a uskutečňují jen zdanitelná plnění, tzn. dodávají zboží nebo poskytují služby s místem plnění v tuzemsku.

Může se jednat např. o živnostníky, kteří svoji živnost uskutečňují pouze na území České republiky, jako jsou řemeslníci, obchodní zástupci, apod.; obchodníky se zbožím, kteří zboží nakupují a také prodávají v tuzemsku; osoby, které své poradenské služby poskytují pro osoby z tuzemska, jako jsou ekonomičtí poradci, daňoví poradci, advokáti apod.; dále také stavební firmy, které provádí stavební práce výhradně na území tuzemska; aj.

Tito plátci v C. oddíle vyplní podle příslušných sazeb svoje uskutečněná plnění (výstupy) do řádků 1 a 2 (v  předchozím přiznání to byly řádky 210 a 215). Dále uvedou nárok na odpočet daně (vstupy) dle příslušných sazeb do řádků 40 a 41 (v předchozím přiznání to byly řádky 310 a 315), daň uvedou pouze ve sloupci „V plné výši". Řádek 47 je pak součtovým řádkem nároku na odpočet daně. Nově oproti předchozímu přiznání vyplní řádek 48, na kterém pak z uplatněného nároku na odpočet daně (resp. z  řádku č. 47) uvedou hodnotu hmotného majetku (včetně technického zhodnocení), odpisovaného nehmotného majetku nebo pozemků, které jsou dlouhodobým hmotným majetkem.

Plátci, kteří např. obchodují s  osobami z Evropského společenství, ze třetích zemí, pořizují nové dopravní prostředky z jiných členských států nebo je do jiných členských států dodávají, zasílají zboží do jiných členských států; kteří pronajímají nemovitosti, poskytují pojišťovací, poradenské služby, poskytují služby sociální pomoci, zdravotnické služby; dále pak cestovní kanceláře, cestovní agentury, obchodníci s použitým zbožím a mnoho dalších; tito všichni již musí vyplňovat také ostatní řádky přiznání.

C. oddíl daňového přiznání je rozčleněn do několika částí:

I.     Zdanitelná plnění
Zde se vyplňují údaje, jestliže plátci vzniká povinnost přiznat a zaplatit daň. Jednak v situacích, kdy plátce uskutečňuje zdanitelná plnění (řádky 1 a 2), jednak v situacích, kdy je plátce příjemcem určitých plnění (řádky 3 až 12) a  provádí takzvané „samovyměření".

II.  Plnění osvobozená a s místem plnění mimo tuzemsko s nárokem na odpočet daně
Zde se vyplňují údaje o uskutečněných plněních, s nimiž je spojen nárok na odpočet daně. Jsou to plnění osvobozená od daně s nárokem na odpočet daně, plnění s místem plnění mimo tuzemsko a plnění, u nichž je uplatňován zvláštní režim.

III.                                    Doplňující údaje
Tuto část vyplňují pouze plátci, kteří pořizují zboží v jiném členském státě za účelem jeho následného dodání do jiného členského státu, tj. prostřední osoby v  rámci třístranného obchodu uvnitř území Evropského společenství.

IV.                      Nárok na odpočet daně
Zde plátce uvádí údaje o přijatých zdanitelných plněních, u nichž má nárok na odpočet daně.
Nárok na odpočet daně uvádí odděleně

m z přijatých zdanitelných plnění od jiných plátců (řádky 40 a 41), tj. tehdy, jestliže je DPH zaplacena v ceně zboží nebo služby jinému plátci;

m při dovozu zboží, kdy byla daň zaplacena celnímu úřadu (řádky 42 a 43), resp., jestliže je správcem DPH při dovozu zboží celní úřad; a 

m v případech, kdy vznikla povinnost přiznat a zaplatit daň z přijatých zdanitelných plnění tomuto pláci (řádky 44 a 45), tzn. když provádí takzvané „samovyměření".

Řádek 46 je určen pro odpočet daně při změně režimu, tzn. při registraci k DPH nebo při zrušení registrace k  DPH.
Do řádku 48 pak všichni plátci uvádějí hodnotu hmotného majetku (včetně technického zhodnocení), odpisovaného nehmotného majetku nebo pozemků, které jsou dlouhodobým hmotným majetkem, a ze kterého byl v přiznání uplatněn nárok na odpočet daně.

V.  Krácení nároku na odpočet daně
Tuto část vyplňují plátci, kteří uskutečňují plnění osvobozená od daně bez nároku na odpočet daně, a proto provádějí krácení odpočtu daně zálohovým a  následně vypořádacím koeficientem.

VI.                               Výpočet daňové povinnosti
Zde se vyplňují údaje potřebné pro výpočet daňové povinnosti. Většinou se již jedná o součtové řádky, které jsou doplněny o údaje týkající se úpravy a  vyrovnání odpočtu daně a o hodnotu vrácené daně fyzickým osobám ze třetích zemí, např. turistům.

 

Nenašli jste odpověď?
Kontaktujte nás

Hotline Byznys

Po – Pá: 07:00 – 17:00
Tel: +420 318 40 20 20
E-mail: hotline@byznys.eu

Hotline Mzdy

Po – Pá: 08:00 – 15:00
Tel: +420 318 40 20 30
E-mail: hotline@byznys.eu

Systém Byznys vám přináší Solitea

Podzimní webináře

Registrujte se zdarma na webináře o řízení výroby a novinkách v Byznysu

To mě zajímá
Zavřít