Interní zóna Zjistit cenu

Interní zóna

Osvobození příjmu z prodej cenných papírů od 1.1.2008

Publikováno: 25. 3. 2008


Osvobození příjmů z prodeje cenných papírů od 1. 1. 2008

Od 1. 1. 2008 došlo ke změně v osvobození příjmů z prodeje cenných papírů.

Na základě zákona č. 261/2007 Sb. má s účinností od 1. 1. 2008 zákon o daních z příjmů i nová znění § 4 odst. 1 písmeno r) a písmeno w). Výše uvedená ustanovení ZDP zpřísňují podmínky pro osvobození příjmů fyzických osob při prodeji cenných papírů. Relevantní ustanovení účinná od 1. 1. 2008 zákona č. 261/2007 Sb., včetně přechodných ustanovení, jsou následující:

§ 4 odst. 1 písmeno r) zní:

„r) příjmy z převodu členských práv družstva, z převodu majetkových podílů na transformovaném družstvu13), z převodu účasti na obchodních společnostech nebo z prodeje cenných papírů neuvedených pod písmenem w), přesahuje-li doba mezi nabytím a převodem dobu pěti let. ...."

§ 4 odst. 1 písmeno w) zní:

„w) příjmy z prodeje investičních cenných papírů cenných papírů kolektivního investování podle zvláštního předpisu upravujícího podnikání na kapitálovém trhu, přesáhne-li doba mezi nabytím a převodem těchto cenných papírů při jejich prodeji dobu 6 měsíců, a dále příjmy z podílu připadající na podílový list při zrušení podílového fondu, přesáhne-li doba mezi nabytím podílového listu a dnem vyplacení podílu dobu 6 měsíců. Osvobození se vztahuje pouze na osoby, jejichž celkový podíl, přímý i nepřímý, na základním kapitálu a hlasovacích právech společnosti nepřevyšoval v době 24 měsíců před prodejem cenných papírů 5 %. ...."

Čl. II, přechodné ustanovení, bod 3 zní:

„3. U osvobození příjmů z  prodeje cenných papírů nabytých do konce roku 2007 se postupuje podle § 4 odst. 1 písm. w) zákona č. 586/1992 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

Nové znění § 4 odst. 1 písm. w) ZDP významně omezuje osvobození příjmů z prodeje cenných papírů, které poplatníci nabudou po 31. 12. 2007. Nově již nebudou u cenných papírů nabytých po 31. 12. 2007 osvobozeny příjmy z prodeje všech cenných papírů, u kterých přesáhne doba mezi nabytím a převodem při jejich prodeji dobu 6 měsíců, ale osvobození se bude týkat příjmů pouze těch cenných papírů, u kterých jsou zároveň splněny všechny tři níže uvedené podmínky:

·       jedná se o cenné papíry, které jsou považovány za investiční cenné papíry, a cenné papíry kolektivního investování podle zvláštního předpisu upravujícího podnikání na kapitálovém trhu,

·       jedná se o cenné papíry, u kterých přesáhne doba mezi nabytím a  převodem při jejich prodeji dobu 6 měsíců, a 

·       jedná se o cenné papíry vlastněné osobami, jejichž celkový podíl, přímý i nepřímý, na základním kapitálu a hlasovacích právech společnosti nepřevyšoval v době 24 měsíců před prodejem cenných papírů 5 %.

 

Nenašli jste odpověď?
Kontaktujte nás

Hotline Byznys

Po – Pá: 07:00 – 17:00
Tel: +420 318 40 20 20
E-mail: hotline@byznys.eu

Hotline Mzdy

Po – Pá: 08:00 – 15:00
Tel: +420 318 40 20 30
E-mail: hotline@byznys.eu

Systém Byznys vám přináší Seyfor

Síla dat: Jak na reporting v Byznysu

Registrujte se zdarma na webinář. Ukážeme možnosti reportingu v Byznysu. A odkryjeme jedno překvapení.

To mě zajímá
Zavřít