Podpora

Hotline Byznys

Po – Pá: 07:00 – 17:00
Tel: +420 318 40 20 20
E-mail: hotline@byznys.eu

Hotline Mzdy

Po – Pá: 08:00 – 15:00
Tel: +420 318 40 20 30
E-mail: hotline@byznys.eu

TeamViewer ke stažení zde.

Modul Legislativa

Pomocný konsolidační přehled

Od roku 2016 se na vybrané účetní jednotky vztahuje nová informativní povinnost, a to vyplnit a předat tzv. Pomocný konsolidační přehled (dále jen „PKP). Zejména se jedná o obchodní korporace, ve kterých má stát nebo územní samosprávný celek vliv na řízení a ovládání, státní podniky, veřejné výzkumné instituce a další subjekty. Seznam dotčených účetních jednotek (konsolidovaných jednotek) je zveřejněn na stránkách MF ČR.

PKP se skládá ze 6ti částí, jejichž účelem je postihnout informace důležité pro účetní konsolidaci státu.

Část I.: Přehled stavu položek – jedná se o univerzální seznam položek, který pokryje všechny typy subjektů zahrnutých do účetní konsolidace státu. Tato část obsahuje rozvahové, nákladové a výnosové položky.

Část II.: Přehled majetkových účastí a jejich změn – tuto část vyplňuje pouze účetní jednotka, která je dobrovolným svazkem obcí.

Část III.: Identifikace vzájemných vztahů – každá účetní jednotka, která je zařazena do konsolidačního celku státu, bude povinna sledovat vybrané položky aktiv, pasiv, nákladů, výnosů a podrozvahy po partnerech. V této částku budou rozepsány zůstatky vybraných položek z Části I. po partnerech, kteří jsou součástí konsolidačního celku státu. Ti partneři, kteří nejsou součástí konsolidačního celku státu, budou v této části rovněž vykázání a to jako neidentifikovatelní partneři.

Část IV.: Přehled podrozvahových položek – účetní jednotka zde uvede zůstatky podrozvahových účtů.

Část V.: Vysvětlení významných částek – v této části vysvětlí účetní jednotka 5 nejvýznamnějších skutečností v rámci jednotlivých položek u každého zůstatku aktiv, pasiv, nákladů, výnosů a podrozvahy, jestliže hodnota zůstatku dané položky přesáhne hranici 10 % aktiv netto.

Část VI.: Informace pro konsolidaci kapitálu – tuto část vyplňují pouze účetní jednotky, ve kterých je uplatňován podstatný nebo společný vliv.

Termín předání PKP je stanoven technickou vyhláškou o účetních záznamech, tj. ročně ve stavu k 31. 12. sledovaného období, a to do 31. 7. následujícího roku na portál CSÚIS.

 

Datum: 30. 9. 2016 Zpracoval: Plechata Moduly: Legislativa