Přihlásit se Zjistit cenu

Interní zóna

Změny v účetnictví pro podnikatele

Publikováno: 20. 12. 2008


Změny v účetnictví pro podnikatele
Zdroj: Verlag Dashöfer

Na konci roku 2008 vyšla ve Sbírce zákonů novela prováděcí vyhlášky k zákonu o účetnictví, která upravuje účetnictví podnikatelských subjektů.

Novela vyhlášky má č. 469/2008 Sb. a až na výjimky stanovené v přechodných ustanoveních je účinná od 1. 1. 2009, resp. se použije pro účetní období započatá 1. 1. 2009 a později. V této zprávě uvádíme základní okruhy změn:

·      Ve vymezení dlouhodobého nehmotného majetku (§ 6 odst. 3) se mění definice povolenek na emise v návaznosti na zákon o podmínkách obchodování s  povolenkami na emise skleníkových plynů.

·      Doplňuje se vymezení položky materiál (§ 9 odst. 1) o výslovné vymezení náhradních dílů určených k výměně komponenty. Použije se poprvé v  účetních obdobích započatých 1. 1. 2010 a později.

·      Doplňuje se § 14a, kterým se vymezují položky pasiv vykazovaných jako kapitálové fondy po přeměně společnosti: Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách společností, Rozdíly z přeměn společností. Nová úprava se použije, pokud projekt přeměny byl uložen do sbírky listin v obchodním rejstříku v období od 1. 7. 2008 do 31. 12. 2008.

·      Upřesňuje se § 39, kterým se vymezuje obsah přílohy k účetní závěrce.

·      b) Pro účetní jednotky vlastnící více než 10 ha lesních pozemků s  lesním porostem, popř. s nimi hospodařící, je stanovena povinnost uvádět výměru pozemků a výši ocenění lesních porostů. Ustanovení se použije se použije již v  účetní závěrce sestavované k 31. 12. 2008.

·      c) Povinnost uvádět charakter a obchodní účel operací právnické osoby, jsou-li rizika nebo užitky z těchto operací významné a pokud je zveřejnění těchto rizik nebo užitků nezbytné k posouzení finanční situace účetní jednotky, stanovila účetní vyhláška již s účinností od 29. 6. 2008. Pro účetní závěrky sestavované po 1. 1. 2009, které ke konci rozvahového dne splní dvě ze tří následujících kritérií, je navíc stanovena povinnost uvést informaci o finančním dopadu těchto operací. Kritérii jsou aktiva nad 350 mil. Kč, roční úhrn čistého obratu více 700 mil. Kč, průměrný přepočtený stav zaměstnanců více než 250.

·      d) Kritéria uvedená výše jsou rozhodující i pro další povinnost, a to informace o transakcích se spřízněnou osobou, plní-li jednotka dvě ze tří zmíněných kritérií. Akciová společnost, které tato povinnost nevznikne, uvede informace o transakcích provedených přímo nebo nepřímo mezi jednotkou a  většinovými akcionáři a členy správních, řídících a dozorčích orgánů. Povinnosti uvedené v předchozím a tomto bodě se použijí pro účetní závěrky sestavované po 1. 1. 2009 a později.

·      Změna nastává v § 54, který upravuje účtování o rozdílech vzniklých z ocenění reálnými hodnotami u účetních jednotek zanikajících nebo části účetní jednotky rozdělované odštěpením. Toto ustanovení se použije pro vnitrostátní fúzi či rozdělení.

·      Zároveň se vkládá nový § 54a, který upravuje účtování u  přeshraničních fúzí. Nová úprava se použije, pokud projekt přeměny byl uložen do sbírky listin v obchodním rejstříku v období od 1. 7. 2008 do 31. 12. 2008.

·      Mění se § 56 upravující odpisování majetku. Nově doplněným § 56a je umožněno komponentní odpisování. Principem je vymezení komponent majetku, které mají odlišnou dobu použitelnosti od majetku jako takového. Komponenty se pak odpisují podle samostatného odpisového plánu, nezávisle na majetku samotném. Změny související s komponentním odpisováním se uplatní poprvé v účetních obdobích započatých 1. 1. 2010 a později.

·      Dílčí změny nastaly v § 61, který upravuje metody ocenění souboru majetku.

Nenašli jste odpověď?
Kontaktujte nás

Hotline Byznys

Po – Pá: 07:00 – 17:00
Tel: +420 318 40 20 20
E-mail: hotline@byznys.eu

Hotline Mzdy

Po – Pá: 08:00 – 15:00
Tel: +420 318 40 20 30
E-mail: hotline@byznys.eu

Systém Byznys vám přináší Seyfor